Parkwijk Groeningen Kontich / Woonwal langs E19

Wonen op enkele meters van de snelweg, het lijkt op het eerste gezicht een ongezond idee. De nieuwe Parkwijk Groeningen in Kontich introduceert een nieuw woonconcept dat komt overgewaaid uit Nederland, geluidswalwoningen. Het is tegelijk een manier om de schaarse ruimte in onze stedelijke gebieden efficiënter en slimmer te benutten.

Groeningen, tussen het centrum van Kontich en de E-19, staat in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2005) en in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Afbakening Grootstedelijk Gebied Antwerpen’ (2009) aangeduid als te ontwikkelen woonuitbreidingsgebied. Na meer dan tien jaar lijken de plannen van projectontwikkelaar Extensa nu toch in een eindfase te zijn gekomen.


Geluidswalwoningen

Het Masterplan Parkwijk Groeningen van Stramien gaat uit van geluidswalwoningen parallel met de autosnelweg. Dit zorgt niet enkel voor een aangename en gezonde leefomgeving in deze nieuwe wijk, maar verbetert bovendien de omgevingskwaliteit in de omliggende wijken, aldus Stramien.

“Voor de uitbouw van een aangename en gezonde leefomgeving voor de nieuwe wijk en de verbetering van de omgevingskwaliteit in de omliggende wijken (Sint-Rita en Tuinwijk), was een drastische aanpak vereist van de geluidsoverlast en het fijnstof afkomstig van de E-19. Gezien elke situatie om een maatoplossing vraagt werd beroep gedaan op gespecialiseerde bureaus. Technum stond in voor de geluidstudie en VITO voor de luchtkwaliteit. Als beste oplossing werd de plaatsing van geluidswalwoningen parallel aan de autosnelweg naar voren geschoven.”

Het project vertrekt vanuit het landschap, bepaald door de bodem, het reliëf en de bijzondere waterhuishoudingn” aldus het ontwerpteam. “De waardevolle elementen zoals de bomenrijen, de grachten, de overblijfselen/oude armen van de Mandoerse beek worden maximaal behouden als drager van de nieuwe ruimtelijke structuur. Met het landschap als canvas voor een slim ontwerp wordt het extensieve beheer aanzienlijk vereenvoudigd en dus goedkoper.”

“Parkwijk Groeningen is een voorbeeldproject op verschillende vlakken: groen, gezond, kindvriendelijk, autoluw, energiezuinig en met een hoge beeldkwaliteit”, aldus het ontwerpteam.

Openbaar groen

“Uit de analyse, het programma en de gesprekken met de trajectwerkgroep blijkt dat er ook nood is aan openbaar groen dicht bij het centrum van Kontich. Door compact te bouwen was het mogelijk deze twee functies in een win-win met elkaar te verzoenen. Door compact te bouwen was het mogelijk wonen en openbaar groen in een win-win met elkaar te verzoenen.”

Een nieuw centraal wijkpark van tien hectare vormt de schakel tussen de Tuinwijk, de Sint-Ritawijk, Groeningen en het centrum van Kontich. Het park sluit aan op de oude spoorwegberm en integreert de bestaande waardevolle bomen- en grachtenstructuur. “Het park is een ontmoetingsplek voor de hele gemeente; een locatie om te wandelen, te spelen, te rusten of een balletje te trappen.”

Vlotte voetgangers- en fietsdoorsteken naar de omliggende wijken en het centrum zijn onontbeerlijk. Daarom wordt op de meest logische plek een fietstunnel voorzien onder de N171. “Door auto’s slechts beperkt toe te laten, de fiets dichtbij huis te stallen, de parkeernorm te verlagen, geclusterd te parkeren en autodelen te promoten, ontstaat een autoluwe en dus ook kindvriendelijke wijk.”

Naast het masterplan, maakte Stramien ook het verkavelingsdossier op, het ontwerp van de publieke ruimte en het beeldkwaliteitsplan architectuur.

 

Bron: Stramien