Algemene voorwaarden

De verkoop van producten via www.cgconcept.be wordt u aangeboden door de firma PSG Group nv, deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn die van PSG Group nv | Research Campus 18 | 3500 Hasselt +32 11 22 09 95 BTW BE 0463.057.709 | RPR Hasselt

 • Verzending, levering en ontvangst van de goederen
 • Persoonlijke gegevens en veiligheid
 • Verzakingsrecht
 • Bevestiging van de bestelling
 • Betaling en prijzen
 • Bestellingen opvolgen en klantendienst
 • Persoonlijke gegevens aanpassen
 • Algemene verkoopsvoorwaarden

Verzending, levering en ontvangst van de goederen

Het betalingsbewijs en de producten worden opgestuurd naar het verzendadres dat u opgeeft bij het bestellen (verzendadres of ander adres). De klant kan de levering van de goederen binnen de 5 werkdagen verwachten. PSG Group nv stelt alles in het werk om de aangegeven levertijd te respecteren. Indien de levertermijn langer is, dan wordt de klant persoonlijk op de hoogte gebracht. Werden de bestelde goederen niet binnen de 30 dagen geleverd, dan kan de overeenkomst als ontbonden worden beschouwd. In dat geval zal PSG Group nv de eventueel ontvangen

betaling binnen de 30 dagen terugbetalen.

Verzendkosten:

Voor de verzending van boeken/cd’s/dvd’s/software en kleine producten betaalt u een bedrag afhankelijk van het gewicht van uw bestelling. De verzendkosten van print/digitale abonnementen op magazines zitten in de abonnementsprijs inbegrepen. De abonnementsvoorwaarden kan je terugvinden op de website www.psgeditions.be.

Persoonlijke gegevens en veiligheid

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen door PSG Group nv en bewaard in uw persoonlijke rekening om ons toe te laten uw transactie correct uit te voeren. Eenmaal deze gegevens zijn opgeslagen, zullen uw latere transacties sneller verlopen. PSG Group nv leeft de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat personen of bedrijven die gegevens verzamelen, de

toestemming moeten hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht de informatie die hem/haar betreft te wijzigen. PSG Group nv verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

Verzakingsrecht

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 6 april 2010, laat de consument toe om binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij van de verkoop afziet. De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de

factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: PSG Group nv klantendienst – Research Campus 18 – 3500 Hasselt (België). Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal PSG Group nv de eventueel betaalde sommen terugstorten, met inbegrip van de verzendkosten. De enige kosten die de klant/consument voor zijn rekening dient te nemen, zijn deze voor het terugsturen van het goed. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor tijdschriften, tickets en magazines.

Bevestiging van de bestelling

Uw bestelling is pas definitief en verbindt PSG Group nv pas bij ontvangst van de e-mail die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd. Wij vragen u dan ook uw e-mail na te kijken.

Betaling en prijzen

Voor de bestelling van producten via de website zijn er verschillende betalingsmogelijkheden. De voornaamste kredietkaarten en debetkaarten worden aanvaard. Beveiliging van de betaling werkt via Ogone. Ogone is één van de belangrijkste spelers op de markt van payment providers. Onze site werkt hiervoor met het coderingssysteem SSL, toegepast om alle gevoelige gegevens die met de betalingen gepaard gaan op een zo efficiënt mogelijke manier te beschermen. De prijzen van de producten worden aangegeven in euro met alle taksen inbegrepen, uitgezonderd de deelname in de verzendkosten. Alle bestellingen, ongeacht hun aard, zijn te betalen in euro. PSG Group nv

behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt geregistreerd. PSG Group nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. De producten blijven eigendom van PSG Group nv tot deze de prijs volledig en definitief betaald heeft gekregen.

Bestellingen opvolgen en de klantendienst.

Als u ingelogd bent, kan u al uw bestellingen op elk moment online nakijken in ‘Mijn account’. Voor vragen of informatie kunt u terecht bij onze klantendienst.

 • E-mail: [email protected]
 • Telefoon: +32 11 22 09 95, van maandag tot vrijdag van 10u tot 12u en van 13u tot 17u (vrijdag tot 15u).
 • Postadres: PSG Group nv klantendienst – Research Campus 18 – 3500 Hasselt (België).

U kunt uw bestelling ook op elk moment online nakijken in uw persoonlijke rekening.

Aanpassen van uw Account Informatie

Op ieder moment heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens aan te passen of te wissen.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Huidige voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de huidige voorwaarden.

2. Tenzij anders bedongen, worden de koopwaren ter beschikking gesteld van de koper in onze lokalen alwaar de levering plaatsvindt. Alleszins verbindt de koper er zich toe de koopwaren af te halen en te aanvaarden zodra hij bericht ontvangt dat de goederen ter beschikking zijn. De goederen reizen in elk geval op risico van de koper.

3. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij benadering en de overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

4. De prijzen vermeld in onze offertes en tarieven zijn gegarandeerd gedurende één maand vanaf de uitgifte, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze tarieven zijn de verzendkosten niet inbegrepen.

5. De goederen worden als conform aanvaard geacht bij de levering. Eventuele terugzending van goederen kan slechts gebeuren mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van PSG Group nv en voor zover de veiligheidsverpakking niet is geopend en steeds op kosten van de koper. Dit zal onder meer het geval zijn bij leveringen in consignatie die slechts zullen gefactureerd worden indien de goederen niet in de ongeopende veiligheidsverpakking terug in het bezit gesteld zijn van PSG Group nv binnen de overeengekomen termijn.

6. Klachten of betwistingen dienen binnen de 8 dagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden, is de aansprakelijkheid van PSG Group nv beperkt tot de omruiling van de goederen.

7. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van PSG Group nv. Betalingsfaciliteiten kunnen uitsluitend schriftelijk en steeds bij wijze van uitzondering worden toegestaan. Niet naleving van één betalingstermijn brengt dan de onmiddellijke opeisbaarheid van het verschuldigde saldo met zich mee zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.

8. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de openstaande bedragen met een minimum van € 50 en een maximum van € 2.000

9. PSG Group nv blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.