Oproep pilootprojecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Met de nieuwe oproep ‘Pilootprojecten BRV’ wil de Minister van Omgeving ondersteuning bieden aan gemeenten die de doelstellingen uit de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) lokaal willen uitrollen. Indienen kan enkel online tot uiterlijk 1 oktober.

Deze nieuwe oproep pilootprojecten BRV legt sterk de nadruk op de kracht van intergemeentelijk samenwerken, maar biedt ook ruimte voor vernieuwend gemeentelijk initiatief.  De aanvragen worden steeds ingediend door gemeenten of door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden samen met de gemeenten.


Een geselecteerd pilootproject BRV ontvangt een basissubsidie van 20.000 euro. De basissubsidie kan verhoogd worden tot maximaal 30.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die zich op kleine schaal intergemeentelijk organiseren. De basissubsidie kan verhoogd worden tot maximaal 60.000 euro als het pilootproject BRV betrekking heeft op gemeenten die in regioverband werken aan gebiedscoalities.

Het ontwikkelen van realisatiegerichte strategieën op het terugdringen van bijkomende ruimte-inname en (tot 0 ha tegen 2040) ter vrijwaring van de open ruimte, kwalitatief verdichten en verweven van functies en het realiseren van leefomgevingskwaliteit en groenblauwe netwerken staan als nieuwe doelstellingen centraal in het Vlaamse ruimtelijke beleid:

• Het ontwikkelen van realisatiegerichte strategieën met het oog op het terugdringen van bijkomende ruimte-inname en het vrijwaren van de open ruimte;
• Het kwalitatief verdichten en verweven van functies;
• Het realiseren van leefomgevingskwaliteit en groenblauwe netwerken

Drie soorten projecten

1. Lokale strategie om een bouwshift te realiseren
Vlaanderen geeft een impuls aan gemeenten die een beleidsplanningsproces koppelen aan de ontwikkeling van een lokale strategie rond kwalitatief ruimtelijk rendement in gemengde leefomgevingen, en het daarbij actief terugdringen van bijkomend ruimtebeslag. Deze gemeenten brengen in beeld waar hun gebiedsgerichte en kwalitatieve kansen liggen voor het verhogen van ruimtelijk rendement en waar niet (waar niet verdichten, waar vrijwaren, waar herbestemmen).

2. Lokale strategie om groenblauwe netwerken te realiseren

Vlaanderen geeft een impuls aan gemeenten die een beleidsplanningsproces koppelen aan de ontwikkeling van een lokale strategie rond groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte en sterke groenblauwe netwerken daarbuiten. Zo wordt gewerkt aan een goede leefomgevingskwaliteit en een biodiverse en klimaatrobuuste ruimte.
De gemeenten brengen in beeld waar hun kansen gebiedsgericht liggen om groenblauwe netwerken doorheen de bebouwde en onbebouwde ruimte te versterken.

3. Lokale strategie rond stedenbouwkundige lasten
Dit thema werkt met de stedenbouwkundige lasten rond een rechtstreekse doorwerking van beleidsdoelstellingen in omgevingsvergunningen.  Een sterk gemeentelijk beleid rond de inzet van lasten kan de realisatie van doelstellingen van het BRV ondersteunen rond o.m. het realiseren van kwalitatieve en gemengde leefomgevingen, de groenblauwe dooradering, het ingrijpen op zonevreemde infrastructuren en ontharding.

De doelstelling vanuit Vlaanderen is het stroomlijnen en (meer en effectiever) doen inzetten van lasten die een belangrijke bijdrage leveren tot compensatie op maat, volgens een ‘voor wat hoort wat’-principe. Een intergemeentelijke, mogelijk regionale, beleidsaanpak kan dit nog sterker bevorderen.

Meer informatie: Omgeving Vlaanderen