Subsidie van 1,6 miljoen voor toegankelijke natuur in de Vlaamse rand

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, verleent een subsidie van 1,6 miljoen euro aan zeven gemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel voor de realisatie van openbare, toegankelijke natuur.

Het gaat steeds om gronden waarvan een openbaar bestuur eigenaar of langdurig gebruiker is. De gesubsidieerde projecten moeten de leefbaarheid verhogen, hebben een draagvlak bij de bevolking en lokale partners, en gaan uit van een realistische financiële onderbouw.


Joke Schauvliege: “Vanuit de Vlaamse regering wil ik de beleving van de natuur versterken en ondersteunen. Eén van de prioriteiten is het bevorderen van meer en kwalitatief beter groen aan de rand van steden en woonkernen. In het bijzonder in de Vlaamse rand rond Brussel wil ik werk maken van de publiek toegankelijke natuur in een sterk verstedelijkt gebied.”

 

1. Halle (Lembeek-Noord)

Het betreft de aankoop van 8 hectare gronden in Halle (Lembeek-Noord) voor de realisatie van publiek toegankelijk groen, gericht op natuurontwikkeling, waterberging en beleving. De stad Halle, de provincie Vlaams-Brabant, het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap voor Natuur en Bos en een privé-bedrijf hebben reeds een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de toekomst van het ruimere gebied. Gronden met een ‘harde’ bestemming krijgen nu een groene invulling.

Gelegen naast de woonkern van Lembeek kunnen de percelen direct aantakken op het wandelnetwerk en op de fietssnelweg langs het kanaal en creëren zo een toeristische en recreatieve meerwaarde. De Vlaamse Milieumaatschappij en de stad Halle kopen elk een deel van de gronden aan. Van de totale aankoopsom van 1,4 miljoen euro subsidieert minister Schauvliege 930.000 euro.

2. Drogenbos

Het project ‘Groene parels voor Drogenbos’ bouwt verder aan een parelsnoer van groene kamers (Drogenbos beschikt niet over grote groengebieden). Het gaat concreet om de inrichting van de begraafplaats tot parkbegraafplaats (1 hectare) en om de aanleg van de zones rondom het gemeentehuis en de kerk als park (0,9 hectare). De restruimtes worden opgewaardeerd en in een groter geheel van aantrekkelijke, groene toegankelijkheid gebracht, aansluitend op de achterliggende open ruimte van de Zennevallei. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 265.000 euro.

3. Zaventem

Het project behelst de ontsluiting, inrichting en uitbreiding van ‘Het Zeen’. Door de aankoop van 3,2 hectare gronden en de inrichting van het gebied realiseert de gemeente Zaventem een nieuwe toegankelijke en belevingsvolle groenzone van 8,6 hectare, die aansluit op de kern van Sterrebeek, in een sterk verstedelijkt gebied met een hoge bevolkingsdichtheid. De inrichting van een meer intensieve sport- en groenzone, de openlegging van de Kleine Maalbeek, het herstel van de beekstructuur, aanleg van knuppelpaden, speelbos, avontuurlijke speelweide, bosuitbreiding. De (jeugd)verenigingen worden betrokken bij de inrichting van de speelzones. Voor de aankoop van de gronden en de inrichtingswerken krijgt de gemeente Zaventem een subsidie van 280.000 euro.

4. Vilvoorde-Machelen

Het gaat om de realisatie van kwalitatief groen en de educatieve/recreatieve ontsluiting van het Peutiebos (4,75 hectare), in een schoolomgeving en een bos waar de plaatselijke scoutsafdeling vaak speelt. De ontsluiting van het Peutiebos gebeurt door middel van graspaden, vlonderpaden, een brug over Trawool, trappen over een aarden heuvel, welkomstborden, enzovoort. Het einddoel is de uitbouw van een sterk groen-blauw netwerk, waarbij een verbinding wordt gemaakt tussen Parkdomein Drie Fonteinen in het westen en Floordambos in het oosten. Het huidige project vormt de eerste belangrijke groene stapsteen in dit verhaal. De stad Vilvoorde en gemeente Machelen ontvangen elk de helft van het totale subsidiebedrag van 61.000 euro.

5. Affligem

Het projectvoorstel bestaat uit de aankoop van 1,5 hectare gronden in het gemeentelijk natuurontwikkelingsgebied Koudenbergbeekvallei, dat deel uitmaakt van het ruimere Abdijlandschap Affligem. De gronden zullen worden beplant met een geboortebos en worden opgenomen in de bestaande toegankelijkheid van het aanpalend parkgebied. Zo wordt de relatief jonge boskern in de westkant van de Koudenbergbeekvallei versterkt. De gemeente Affligem ontvangt hiervoor een subsidie van 27.000 euro.

6. Ternat

Het projectvoorstel beoogt de aankoop van 0,6 hectare gronden voor de uitbreiding van het openbaar groen. Daarnaast wordt het valleigebied langs de Steenvoordbeek (8,4 hectare) verder ingericht ten voordele van natuur en recreatie. Verschillende groenprojecten worden op die manier verbonden via een groene wandelroute van west naar oost, met de klemtoon op beleving van het watergebonden erfgoed. Het project sluit aan bij geplande realisaties in het gebied, zoals de renovatie van beide watermolens in de vallei en het herstel van de spaarvijver Neeralfene. Verschillende partners en de omwonenden worden actief betrokken bij dit project. Dit project krijgt een bedrag van 65.000 euro.