Oproep Landschapsparken en Nationale Parken Vlaanderen

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft  de oproep voor kandidaat-Nationale Parken Vlaanderen en kandidaat-Landschapsparken gelanceerd. De Vlaamse Overheid werkte hiervoor, onder coördinatie van Natuur en Bos (ANB) en de Vlaamse Landsmaatschappij (VLM), een beleidskader uit samen met het Agentschap Onroerend Erfgoed, het Departement Omgeving en Toerisme Vlaanderen.

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 heeft de ambitie om verschillende Nationale Parken en Landschapsparken op te richten. Via een nieuw beleidskader wil Vlaanderen de internationaal gekende merken Nationaal Park en Landschapspark op een eenduidige en kwaliteitsvolle manier invullen. Het beleid voorziet voor deze Vlaamse parken in een ambitieuze geïntegreerde gebiedswerking, die investeert in natuur, landschap en de daaraan gekoppelde maatschappelijke diensten.


Beide parkstatuten streven naar een unieke beleving van de natuur, het landschap en de streek voor lokale inwoners én binnen- en buitenlandse bezoekers. De Vlaamse Parken helpen op die manier om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten als aantrekkelijke bestemming voor de beleving van natuur, landschap en erfgoed.

Geïnteresseerde regio’s kunnen tot 15 september 2021 een aanvraagformulier en conceptnota indienen, waarna een onafhankelijke jury van experten uit binnen- en buitenland deze beoordelen. De kandidaten ontvangen hiervoor ook een subsidie van 100.000 euro per kandidaat. Op het einde van het begeleidingstraject worden het masterplan en het operationeel plan beoordeeld door de jury. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning van een kandidaat als Nationaal Park Vlaanderen of Landschapspark.

Voorwaarden Nationale Parken en Landschapsparken

Nationaal Park Vlaanderen

Bij de Nationale Parken Vlaanderen ligt de klemtoon op natuur en biodiversiteit. Vlaanderen heeft de ambitie een handvol Nationale Parken met internationale uitstraling op te richten. Die gebieden, die op langere termijn een natuurkern van 10.000 hectare groot moeten worden, dienen voldoende robuust te zijn om de uitzonderlijke natuur die ze bevatten op een duurzame manier te beschermen.

• Minimaal 5000ha groot (natuurkern) bij aanvang, doorgroei binnen 20 jaar naar 10 000ha natuurkern
• Onderscheidende en unieke natuurwaarde en natuurkwaliteit
• 50% van het gebied heeft na 10 jaar de reservaatstatus, na 20 jaar is dat minimaal 75%.
• >50% van de natuurkern is biologisch waardevol of zeer waardevol volgens de BWK (Biologische Waarderingskaart)
• Het gebied heeft een unieke belevingswaarde en internationale uitstraling
• Het gebied biedt kansen om toeristisch ontsloten te worden met respect voor de draagkracht van de natuurwaarden.

De informatie over de oproep Nationale Parken Vlaanderen vindt u op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos.​

Landschapsparken

Bij de Landschapsparken ligt de klemtoon op landschapskwaliteit en de verschillende functies van het gebied. In een Landschapspark gaan landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme hand in hand.

• Minimaal 10 000ha groot.
• Een logisch en dynamisch landschappelijk geheel vormen
• Minstens 35% van het gebied is landschappelijk erfgoed
• Minstens 70% is open ruimte
• Een hoge mate van verwevenheid tussen landbouw en natuur
• Minstens 15% moet natuur zijn (SBZ, VEN, groene bestemmingen)
• Het gebied heeft een unieke belevingswaarde en internationale uitstraling

U vindt alle informatie over de oproep Landschapsparken op de webpagina van VLM.

De gebiedserkenningen zijn bij uitstek  een stimulerend instrument dat natuurverenigingen, private landgoedeigenaars en overheden samenbrengt om gezamenlijk aan de slag te gaan met het natuur en het landschap in de regio.