Landelijk protocol voor aanpak Japanse duizendknoop

In Nederland is een landelijke protocol uitgewerkt voor de aanpak van de Aziatische duizendknoop. Terreineigenaren en overheden proberen op diverse manieren deze invasieve exoot aan te pakken.

Aziatische duizendknopen (Fallopia spp., waaronder Japanse duizendknoop) worden als probleem ervaren omdat ze zich zeer makkelijk verspreiden in stedelijk groen, bermen, tuinen en natuurgebieden. De plant wordt beschouwd als een invasieve exoot die bijna 200 jaar geleden uit Azië naar Europa is gebracht. Bij ons komen drie soorten Aziatische duizenknopen voor die vaak worden aangeduid als Japanse duizendknoop: de Japanse (50%) (Fallopia japonica), Sachalinse (10%) (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (40%) (Fallopia x bohemica (F. japonica x sachalinensis)) .


Bestrijding
Het probleem is de enorme groeikracht van de soort. De wortels kunnen zorgen voor schade aan verhardingen, rioleringen, funderingen, dijken en taluds van watergangen. Daarnaast vormt de plant een bedreiging voor de biodiversiteit omdat inheemse planten worden verdrongen. Het is daarom nodig om de soort te bestrijden, maar dat is lastig. Er zijn diverse methoden bekend. Welke methode het meest geschikt is, kan per situatie verschillen.

Om tot een uniformestrategie te komen is er door Aequator Groen & Ruimte, Stichting Probos en Geofoxx Milieu Expertise een landelijk toepasbaar en breed gedragen protocol ontwikkeld. Het biedt handvatten voor beheersing en het tegengaan van verspreiding van Aziatische duizendknopen. Zo zijn er een infobladen voor het omgaan met duizendknopen in natuurgebieden, in openbaar groen, langs wegbermen, in verhardingen of op oevers, keringen en dijken. Elk infoblad bevat algemene informatie, handreikingen voor veel voorkomende werkzaamheden en handreikingen voor verschillende locatietypen.

U kunt het Protocol hier downloaden