Ieper en Agentschap voor Natuur en Bos planten 1,3 hectare bos

Stad Ieper en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben eind februari 4.300 bomen geplant op een aantal percelen langs de Passendaleveldstraat in Ieper. Op die manier ontstaat een landschappelijk en ecologisch geheel met de al bestaande bosgebieden in de omgeving. De ligging tussen andere groengebieden opent mogelijkheden voor een belangrijke uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden.

 


In 2020 verkocht de stad Ieper 4,5 hectare OCMW-gronden in Zillebeke aan het Agentschap Natuur en Bos (ANB). ANB wenste deze gronden te bebossen omwille van hun strategische ligging tussen vier bestaande bos- of natuurdomeinen. De percelen vormen er immers een perfecte verbindingszone, zowel voor de natuur, planten en dieren, als voor de recreatieve wandelaar en natuurgenieter.

Met dit project wil het stadsbestuur concrete invulling geven aan de oproep van de Vlaamse minister voor leefmilieu, Zuhal Demir, om in Vlaanderen 4.000 ha nieuw bos te realiseren. Dankzij de ligging te midden omliggende bossen en natuurdomeinen vormen deze percelen de ‘missing link’ om een grootschalig en aantrekkelijk natuurlandschap in te richten. Dit opent perspectieven voor nieuwe wandelroutes en landschapsbeleving. De percelen liggen volledig omsloten door de natuurdomeinen Passendaleveld en Bassevillebeekvallei (eigendom ANB) en de bosdomeinen Godtschalck en Groenenburg (eigendom OCMW Ieper, beheer door de provincie). Omwille van deze centrale ligging werden de percelen erkend als Habitatrichtlijngebied, wat betekent dat ze behoren tot de ‘Speciale Beschermingszone’ voor wilde planten en dieren. Ze werden dan ook niet opgenomen binnen het ‘Herbevestigde Agrarische Gebied’, waardoor ze ook andere bestemmingen dan actieve landbouw kunnen krijgen.

Bovendien liggen de gronden binnen de zogenaamde ‘code rood-zones’ wat betreft de uitstoot van stikstofemissies. Dit brengt belangrijke beperkingen voor de bemesting met zich mee.

Geboortebossen

De percelen liggen in een zone met vrij schrale zandgronden die rusten op waterhoudende kleilagen. Dat ziet men aan de vele poelen in de omgeving, die gevoed worden door lokaal kwelwater. Landbouwkundig zijn deze gronden dan ook minderwaardig. Voor natuurontwikkeling en bosaanplanting zijn dergelijke bodems wel erg geschikt: voedselarme gronden zijn altijd rijker aan verschillende (planten)soorten!

De inrichting en aanplanting van streekeigen bomen en struiken kan gespreid gebeuren, zodat de stad hier terecht zal kunnen voor een aantal publieke bosplantacties. ANB is immers bereid om deze percelen in te zetten voor diverse publieke bosplantacties. Ook voor de jaarlijkse plantacties van de Ieperse geboortebossen zal men hier enkele jaren terechtkunnen. In een eerste fase wordt een zone van 1,3 hectare bebost met 4.300 boomsoorten zoals winterlinde, haagbeuk, zomereik, boskers, lijsterbes, ruwe berk, zwarte els en hazelaar.