Belgian Biodiversity Alliance: nationaal initiatief voor biodiversiteit

De “Belgian Biodiversity Alliance” is een nationaal initiatief voor biodiversiteit dat actoren uit alle sectoren wil samenbrengen: burgers, bedrijven, NGO’s overheden en financiële instellingen. Haar algemene doelstelling is het biodiversiteitsverlies tegengaan en de biodiversiteit herstellen in België en daarbuiten. Heel concreet, via vrijwillige engagementen.

De Belgian Biodiversity Alliance (BBA) brengt publieke en private partners samen die dezelfde visie en doelstelling delen: een gemeenschappelijk platform bieden voor concrete bijdragen van publieke en private actoren in België. De BBA is een onafhankelijke alliantie. Het bestuur ervan berust op de wil van de partners. Het wordt ondersteund door een secretariaat via een vereniging zonder winstoogmerk.
De BBA wil de hele Belgische samenleving inspireren en mobiliseren in de strijd tegen het verlies aan biodiversiteit. De BBA wil in heel België een netwerk creëren dat actoren samenbrengt en initiatieven bundelt ter ondersteuning van de nationale, Europese en mondiale biodiversiteitsdoelstellingen, geheel volgens de visie om tegen 2050 in harmonie met de natuur te leven ten behoeve van mens en planeet. (Visie Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit)


Het netwerk van acties en initiatieven in heel België zal bijdragen tot de verwezenlijking van de regionale, nationale, Europese en wereldwijde ambities om het verlies aan biodiversiteit tegen 2050 een halt toe te roepen en om te keren.
(Visie 2050 van leven in harmonie met de natuur ten voordele van mens en planeet – Strategisch plan voor biodiversiteit 2011-2020 – Verdrag inzake biologische diversiteit van de Verenigde Naties)

2 assen – 10 doelstellingen

Er werden twee belangrijke assen geïdentificeerd. Voor elk van deze twee assen werden vijf gekwantificeerde doelstellingen ontwikkeld. Ze vormen een ambitieus maar realistisch kader, gebaseerd op bestaande doelstellingen op nationaal en Europees niveau. Voor elk van de doelstellingen worden criteria aangereikt om de verbintenissen te valideren en op te volgen.

AS 1 – Het groenblauwe netwerk in, rond en tussen steden uitbreiden om de biodiversiteit te verbeteren

België is een sterk verstedelijkt land, wat leidt tot versnippering van groene en blauwe open ruimten in, binnen en tussen stedelijke en voorstedelijke gebieden. Dit heeft gevolgen voor de omgeving: diersoorten die geen toegang hebben tot een voeder- of nestplaats, migratieroutes die worden afgesneden, oppervlakte van natuurlijke habitats die afnemen, enz. De uitbreiding van het groenblauwe netwerk in België zal concrete ecologische en sociaaleconomische oplossingen bieden, met name op het gebied van klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, waterbeheer, bodemerosie en luchtverontreiniging.

AS 2 – De Belgische productie en consumptie meer biodiversiteitsvriendelijk maken

België heeft een grote ecologische voetafdruk en zet de biodiversiteit sterk onder druk. Dat komt door zijn dichte bevolking, zijn specifieke productie- en consumptiepatronen en zijn grote import-, export- en transitvolumes. Deze productie- en consumptiepatronen hebben negatieve gevolgen op Belgisch grondgebied maar ook in het buitenland, aangezien België een grote invoerder is van grondstoffen en producten. Dit leidt tot verlies, versnippering en degradatie van natuurlijke habitats en ecosystemen, zoals bossen, savannen, wetlands, mangroven en rivieren. Om duurzaamheid en veerkracht van verschillende economische sectoren te bereiken, is het noodzakelijk om de Belgische consumptie- en productiepatronen te veranderen. Het is ook van cruciaal belang rekening te houden met de gevolgen voor de biodiversiteit. Deze verschuiving zal de biodiversiteit in België en daarbuiten ten goede komen en versterken.

Meer weten over de Belgian Biodiversity Alliance? Klik hier