Antwerpen / Ringpark Het Schijn

Antwerpen heeft een ontwerpteam aangesteld om Ringpark Het Schijn verder uit te werken. Ringpark Het Schijn is een 25 ha groot onderdeel van De Grote Verbinding, een project dat de Oosterweelverbinding, de Scheldeoeververbinding en zeven Ringparken samenbrengt om Antwerpen te vergroenen, te verbinden en te ontlasten van geluidshinder en luchtvervuiling.

Ringpark het Schijn vertrekt aan de zuidkant van Schijnpoort en loopt tot aan het Rivierenhof. Centraal in het park ligt het Schijn, de vergeten rivier van Antwerpen. Dit Ringpark zet in op de herwaardering van de loop van de rivier het Schijn en op de ontwikkeling van een identiteit voor het park rondom.


Een groene, brede overkapping boven de ring brengt Borgerhout en Deurne dichter bij elkaar. Rond Ringpark het Schijn ontstaan kansen voor nieuwe stadsontwikkelingen zoals woningen, voorzieningen en bedrijvigheid. Het Ringpark biedt een antwoord op het groentekort in Borgerhout, zorgt voor een betere waterbuffering in Deurne en opent het al bestaande groen voor zowel fietsers als voetgangers. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring staan, kunnen verder uitbreiden met zicht op het nieuwe park. Daarnaast realiseert het project een belangrijke verbinding tussen de wijken Borgerhout intra-muros en het centrum van Deurne Noord. Het is een levendige as die enerzijds een verbinding op mensenmaat mogelijk maakt van de versteende binnenstad, over een groene kap, naar de volkstuintjes en de openheid van de Schijnvallei. Anderzijds kan dit project een nieuwe impuls geven aan het centrum van Deurne, door zich te enten op het waardevolle, maar ondergewaardeerde netwerk van bestaande doorsteken en verbindingen en aansluiting te zoeken bij een aantal socio-culturele programma’s zoals de bibliotheek, de bestaande scholen en het kerkhof. Tot slot maakt het Hof ter Lo en het belangrijke daar aanwezige programma zoals muziekcentrum Trix, op een comfortabele, niet autogebonden manier toegankelijk en geeft het leven aan de staart van een toekomstige ontwikkeling op de voormalige containerterminal Spoor Oost.

De komende jaren werkt het team COBEOMGEVINGDe Urbanisten de visie, het voorontwerp en het definitief ontwerp uit gebaseerd op de concepten voor zone oost uit het voortraject Over de Ring. Door middel van een co-creatief en participatief proces, wenst het ontwerpteam gezamenlijk te ontwerpen en te onderhandelen om van dit gebied een levendig, lokaal en bovenlokaal parkgeheel te maken.

Foto Frederik Beyens

Meer info: De Grote Verbinding