Antwerpen / Groenplan ‘Levendig Landschap’ [VIDEO]

Om de groenzones van de stad te verbinden en zowel kwalitatief als kwantitatief te versterken, heeft de stad Antwerpen een Groenplan ‘levendig landschap’ uitgewerkt. Aan dit beleidsdocument zal het groenbeleid van de komende jaren worden afgetoetst. Per landschap zijn er ook concrete richtlijnen, aangepast aan de specifieke behoeften van de plek. 

Antwerpen is een groene stad. Als je alle groengebieden en waterpartijen bij elkaar telt, kleurt bijna de helft van de totale oppervlakte van Antwerpen groen of blauw. Daarmee scoort Antwerpen even goed als de meest groene Europese steden zoals Stockholm en Hamburg.


 

 

5 groenstructuren
In het Groenplan staan de gewenste groenstructuur en principes die stadsbreed toepasbaar zijn. De stad word opgedeeld in 5 grootschalige groenstructuren of parken: Scheldepark, Zuiderpark, Centraal Park, Schijnpark en Noorderpark. Dit zijn grote aaneengesloten groengebieden die een belangrijke rol vervullen voor de leefbaarheid van de Antwerpse stadsregio. Natuur en sociale functies worden erin verenigd, met als basis de landschappelijke kwaliteiten.

Zo heeft het Scheldepark aandacht voor de relatie tussen de stad en de stroom. Het Zuiderpark maakt werk van de samenhang tussen de groene plekken langs de rivier Struisbeek door onder meer Wilrijk. Het Centraal Park creëert een groene ontmoetingsruimte voor de woonwijken errond. Het Schijnpark herstelt de verbinding tussen het Schijn en de Schelde. In het Noorderpark ten slotte wordt gewerkt aan de raakvlakken tussen de verschillende landschappen die ertoe behoren.

 

 

14 landschappen

De groenstructuren worden verder verfijnd aan de hand van 14 landschappen. Een landschap is een gebied binnen de stad waar de natuur herkenbare kenmerken heeft of een duidelijk geheel vormt. Door de bodem bijvoorbeeld, of het reliëf, de aanwezigheid van water, of bepaalde planten of dieren, maar ook door de geschiedenis, of het gebruik vandaag. Het Groenplan bepaalt waar en welk groen nodig is om Antwerpen uit te bouwen tot een gezonde stad van morgen.

De 14 landschappen zijn: Scheldeland, Zandvlakte-Linkeroever, Zuidelijke Kamers, Struisbeekvallei, Kasteelparken, Schijnvallei, Glacis van Ertbrugge, Laagland, Polders van Stabroek, Wetlands, Opstalvallei, Scheldepolders, Noordelijk Heideland en Groene Bedding.

Per landschap omvat het Groenplan een omschrijving van de bestaande en de gewenste situatie en een aantal strategieën om het landschap te verbeteren.

 

 

Geen eindpunt

In dit groenplan ‘levendig landschap’staan de gewenste groenstructuur en algemene principes die stadsbreed toepasbaar zijn.  Het overkoepelend Groenplan voor de hele stad is geen eindpunt, maar net het startpunt voor de verdere uitwerking van het groenbeleid in de stad. De volgende stap is de opmaak van specifieke Groenplannen per district.

In deze volgende fase wordt er ingezoomd op de groene gebieden op een heel lokaal niveau. Het parkje om de hoek, een straat met veel planten aan de gevels, de zachte bedding waar de tram door loopt, al deze plekken worden in kaart gebracht. Ook hiervoor wordt een visienota opgemaakt om het groen te behouden en meer toegankelijk te maken.

187 ha nieuw groen
Als alle richtlijnen en acties uit het Groenplan gerealiseerd worden, zal het volledige groenareaal van de stad – op dit moment zo’n 6 200 hectaren – met 3% of 187 hectaren groeien. Maar liefst 6% of 358 hectaren groen zal extra juridisch beschermd worden als groengebied en nog eens 15% of 819 hectaren zal kwalitatiever worden dankzij een nieuwe inrichting of beter beheer.

Het einddoel is een systeem van grootschalige groengebieden die de stad verlevendigen en de bewoners overal in de stad toegang geven tot aangename groene landschappen. Zo wil de stad een duurzame leefomgeving creëren voor mens, plant en dier, nu en in de toekomst. Wanneer alle groengebieden en waterpartijen bij elkaar worden geteld, kleurt het grondgebied van de stad Antwerpen bijna voor de helft groen of blauw.

U kunt het groenplan ‘Levendig Landschap’ hier downloaden.