Antwerpen / Eerste ontwerp fase 2 Park Brialmont goedgekeurd

Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, is nu het schetsontwerp voor fase 2 van Park Brialmont in Antwerpen goedgekeurd. Die fase omvat de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Er komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers en een zone voor lokale evenementen. Het landschap met afwisselend hoogtes en laagtes roept het militaire reliëf van de Brialmontvesting op.

 


Het masterplan Park Brialmont, opgeleverd in 2017, is een gezamenlijke toekomstvisie voor drie parken in district Berchem: het De Villegaspark, Wolvenberg en het Brilschanspark. De deelprojecten natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg werden eerst heraangelegd. In het voorjaar van 2020 zijn deze beide delen van Park Brialmont opengesteld voor het publiek. In fase 2 wordt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones van het Brilschanspark en Wolvenberg vastgelegd in een ontwerpproces en met de opmaak van een nieuw natuurbeheerplan voor het natuurgebied Wolvenberg.

Schetsontwerp Brilschanspark

Het schetsontwerp van CLUSTER landschap & stedenbouw stelt een vernieuwd padennetwerk voor. Er wordt zo veel mogelijk ingezet op parkpaden in halfverharding. Het hoofdpad verbindt de belangrijkste verblijfsplekken langs de vijver. Voor het doorgaande fietsverkeer worden wel paden aangelegd in verharding als comfortabele verbindingen tussen de belangrijkste fietsroutes.

Het ontwerp houdt rekening met het historische reliëf van de Brialmontvesting en de waardevolle natuur in het park. Het plan stelt voor het groenbeheer en het parkgebruik beter op elkaar af te stemmen, bijvoorbeeld door extensief te maaien in de luwe parkzones waardoor de natuurwaarde verhoogd kan worden.

Er komen enkele specifieke plekken in het park:

Verblijfsplekken aan het water: Net zoals aan de kop van de vijver ter hoogte van de Entree Grotesteenweg worden de koppen ter hoogte van de Entree Henri Prost en de Berchembrug ingericht als verblijfsplekken aan het water. De plek ter hoogte van de Entree Henri Prost is gebaseerd op het historische profiel van de Brialmontomwalling. De ruimte ter hoogte van de Berchembrug is ontworpen als een picknickweide gekoppeld aan een U-vormige bomenweide met een vlonder aan het water. In de picknickweide wordt een standplaats voorzien voor een foodtruck.

Toekomstbeeld uit het schetsontwerp van fase 2 van Park Brialmont – oeverzone ter hoogte van de Entree Henri Prost.

• Entree Henri Prost: De inkom aan de kruising tussen Henri Prostlaan en Marcel Auburtinlaan ligt in het verlengde van de Stanislas Leclefstraat. Deze dubbele, symmetrische toegang, rondom een waardevolle bomengroep, komt uit op een verblijfsplek aan het water en takt aan op het hoofdpad over het glacis.

Toekomstbeeld uit het schetsontwerp van fase 2 van Park Brialmont – oeverzone ter hoogte van de Berchembrug.

• Glacis: Het glacis, de dijkvormige structuur rondom de gracht, is nog duidelijk aanwezig in het Brilschanspark en is typisch voor het militaire reliëf van de Brialmontvesting. Het schetsontwerp wil het glacis dan ook in ere herstellen. Waar het onderbroken wordt door een pad en aan de hoofdingangen zal het glacis geaccentueerd worden met een helling of muurtje, net zoals aan de Entree Grotesteenweg.

• Eventzone: Op het glacis langs de Marcel Auburtinlaan voorziet het schetsontwerp in een uitgeruste eventzone voor lokale evenementen zoals Bar Brilschans. Het ontwerp houdt rekening met de tijdelijke opbouw van podia, foodtrucks en andere standen langs de straatkant. Dit uiteraard met respect voor de natuur en de buurt.

• Schans: Centraal in het Brilschanspark ligt de schans, momenteel een open plek waar de sporen van de voormalige militaire vesting bijna volledig uitgewist zijn. Het schetsontwerp wil de structuur van de militaire vestiging opnieuw verbeelden met hellingen in gras om zo de erfgoedwaarde van Park Brialmont onder de aandacht te brengen. De schans vormt het luwe hart van het Brilschanspark met aandacht voor rust en natuur, in het bijzonder de waardevolle graslanden van Natuurpunt. Het wordt een plek voor de ontdekkers, waar natuur en erfgoed samenkomen.

Schetsontwerp natuurgebied Wolvenberg

Het natuurgebied Wolvenberg, het enige natuurgebied binnen de Antwerpse Ring, staat voor grote uitdagingen. Verbossing door veelal (invasieve) uitheemse soorten, verlanding van de poelen en betreding buiten de reguliere paden vormen een bedreiging voor de natuurwaarde van het gebied. Samen met Natuurpunt zal de stad de komende maanden onderzoeken welke beheer- en inrichtingsmaatregelen de komende twee decennia nodig zijn om de biodiversiteit van het gebied te behouden en te verbeteren. In het schetsontwerp is ook een zone aangeduid voor het Natuurhuis Brialmont.

Bron: degroteverbinding.be