8,5 miljoen euro voor vergroening Vlaamse Rand

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kreeg van de Vlaamse regering groen licht om via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 8,5 miljoen euro extra vrij te maken om open ruimte initiatieven in de Vlaamse rand rond Brussel te versterken. “In de Vlaamse rand staat de open ruimte  onder druk door verstedelijking en de daarmee gepaard gaande verhardingen. Ruimte om tot rust te komen is er schaars. Grijs nam steeds meer de plaats in van groen of blauw. Daar willen we maximaal verandering in brengen.”

In 2011 ontwikkelde de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) daarom een langetermijnvisie  om, samen met 19 gemeenten uit de Vlaamse Rand te investeren in de open ruimte rond Brussel. Een totaalbedrag van 37 miljoen euro werd voorgesteld om in verschillende fases projecten te realiseren. In een eerste fase werd 8,5 miljoen euro vrijgemaakt door de Vlaamse Regering voor de landinrichtingsplannen ‘Molenbeekvallei Sint Genesius Rode’, ‘Hooghof’, ‘IJsevallei’ en ‘Oostelijke Maalbeekvallei Grimbergen’. De projecten uit die eerste fase zijn volop in uitvoering.


De Vlaamse regering maakt nu de nodige middelen vrij voor de opstart van de tweede fase. Daarvoor voorziet ze een tweede bedrag van €8.500.000. Samen met het restbedrag uit de eerste fase komt er zo 10,5 miljoen euro vrij om in te zetten op de verdere groene ontwikkeling van de Vlaamse Rand.

Tweede fase

De middelen die Vlaanderen vrij maakt vormen de motor voor de uitvoering van de tweede fase van het Planprogramma van de Vlaamse Rand. De nadruk bij de uitvoering ligt daarbij op het openhouden en versterken van de bestaande open ruimte.  Nieuwe verhardingen moeten we voorkomen en bestaande verhardingen moeten worden verwijderd. Daardoor komt er meer ruimte voor natuur en vooral voor water. Water moet meer de kans krijgen om lokaal in de bodem door te dringen om wateroverlast te voorkomen en om Vlaanderen weerbaarder te magen tegen de gevolgen van langdurige droogte. Daarnaast zorgt water zorgt ook voor verkoeling tijdens hete zomers in de hoofdstad.  Extra plaats voor natuur en water biedt meteen ook ruimte voor veilige toeristische verbindingen voor wandelaars en fietsers. Ook voor fauna & flora zijn die verbindingen van belang. Bij de uitwerking van de plannen gaat er ook aandacht naar landbouw, door lokale productie en verkoop te ondersteunen.

Vijf grote projecten

De toegekende middelen  worden in deze tweede fase verdeeld over 5 grote projecten. Een eerste daarvan zijn de zogenoemde ‘Uitvoeringsinitiatieven’. Daarin worden middelen beschikbaar gesteld voor kleinere initiatieven, waarbij lokale overheden of organisaties zorgen voor de uitvoering. Gespreid over 4 oproepen, wordt daarvoor €800.000 vrijgemaakt.

De rest van het bedrag gaat naar projecten in 4 gebieden, die één voor één worden opgestart:

1.   Landinrichting Woluwe-Trawool-Floordambos. In dit project worden de openruimtegebieden tussen het Floordambos (Steenokkerzeel) en het domein Drie Fonteinen (Vilvoorde) beter met elkaar verbonden. De beken Woluwe en Trawool worden daarbij maximaal blootgelegd.

2.   Landinrichting Groene Noordrand. Daarin worden ecologische verbindingen gerealiseerd in de vallei van de Amelvonnebeek en de Maalbeek (van Asse tot Grimbergen). Lokale voedselproductie wordt ondersteund in de zone Hooghof-Ronkelhof (Asse-Wemmel)

3.   Landinrichting Noskoem versterkt de open ruimte tussen Nossegem en Zaventem, bosuitbreiding, ecologische waterberging, ontharding en versterking van recreatieve verbindingen.

4.   Landinrichting Zuunbeek-Vogelenzangbeek (Sint-Pieters-Leeuw) moet overstroming en wateroverlast voorkomen door ontharding, stroomopwaartse waterbuffering en bosuitbreiding.

“We zetten met dit ambitieus programma heel sterk in op water en natte natuur. We rekenen daarbij  op onze lokale partners, die meteen op de kar kunnen springen en een belangrijke partner zullen zijn om van dit project een succesverhaal te maken. De volgende  jaren gaan dan de grotere projecten in uitvoering. Daarna evalueren we opnieuw onze langetermijnplannen op basis van de noden van de Vlaamse rand rond Brussel. Vanuit Vlaanderen dragen we alvast een grote, spreekwoordelijke steen bij aan meer groen rondom een grijze metropool”, besluit minister Demir.

Bron: VLM