WonderWalls / Enquête Groene Gevels

In het kader van het TETRA-project WonderWalls wordt een enquête uitgevoerd om een grondig beeld te krijgen van de huidige markt van groene gevels: de sterktes en mogelijkheden die de sector biedt, maar ook de zwaktes en bedreigingen voor de verschillende doelgroepen.

 


De bevraging is gericht aan alle doelgroepen in de sector van verticaal groen, met name groenvoorzieners en tuinaannemers, bouwaannemers, beleidsmakers en overheid, groene gevel producenten en architecten. De bevraging kan ingevuld worden t.e.m. 18 december 2020. Deze zal ongeveer 10 à 15 minuten van je tijd in beslag nemen.

WonderWalls: de toepassing van groene gevels ondersteunen

Het WonderWalls-project is een samenwerking tussen UAntwerpen, PCS en WTCB en heeft als belangrijkste doel een online en gecentraliseerd kennisplatform op te richten voor alle doelgroepen in de sector van groene gevels.
In sterk verdichte steden is er steeds minder open ruimte beschikbaar om parken en groenzones aan te leggen. Het is echter wel van belang dat mensen toegang hebben tot voldoende groen in hun omgeving. Om dit te verwezenlijken, wordt er steeds meer ingezet op het vergroenen van de verticale dimensie van gebouwen.
Het WonderWalls project wil hieraan een steentje bijdragen door een gecentraliseerd online kennisplatform op te richten waarbij het bevragen en informeren van de sector, het dissemineren van kennis over groene gevels en het faciliteren van interactie met het gebruikersveld centraal staan. Daarnaast zal het kennisplatform een beslissingsmatrix omvatten waarin overzichtelijke informatie gegeven wordt over de diverse systemen van grondgebonden en niet-grondgebonden gevelgroen op vlak van hun toepasbaarheid volgens de stedenbouwkundige randvoorwaarden en hun technische, economische en ecologische aspecten. Verder zal er een neutraal lastenboek ‘groene gevels’ uitgewerkt worden.
Vanuit de noden en knelpunten in de sector zal bijkomend onderzoek plaatsvinden. Zo zal er ingezet worden op waterverbruik en -kwaliteit en de taxuskeverproblematiek bij Living Walls, worden de verschillende systemen onderworpen aan klimaatextremen en zal er dieper ingegaan worden op de thema’s onderhoud, aanplant en innovatie voor grondgebonden gevelgroen. Het praktijkonderzoek wordt verder ondersteund met virtuele proeftuinen die een simulatie maken van de energie-effecten op gebouwen (EPB en/of EPC), het hygrothermisch gedrag van groene gevels, een LCA/LCC-analyse (Life Cycle Assessment en Life Cycle Cost) van de systemen en de effecten op fijnstofafvang.

Het TETRA-project WonderWalls loopt nauw samen met het TETRA-project Green Roofs Up! Dit laatste richt zich op groendaken en wordt mee opgevolgd door het PCS via de stuurgroep.