Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijk’

Het PDPO-project ‘Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijk’ wil de huidige kennis en praktijkvoorbeelden rond biodiverse beplanting voor ontwerp, aanleg en beheer bundelen en actief te implementeren bij de professionele Oost-Vlaamse groensector en zijn stakeholders (siertelers, projectontwikkelaars, ontwerpbureaus en onderwijsopleidingen).

Tuinen en openbaar groen bieden nog veel potentieel om de biodiversiteit te verhogen. De professionele groensector is klaar om een transitie te maken naar meer biodiverse inrichting van groenzones en tuinen, maar is nog op zoek naar kennis en kosteninschattingen om dit in de praktijk te realiseren.


Deelnemers aan dit PDPO-project, dat uitgewerkt wordt door het Proefcentrum voor Sierteelt PCS, zijn: Erasmushogeschool Brussel, Vereniging voor Openbaar Groen, Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw (RLVA), Regionaal Landschap Schelde-Durme vzw (RLSD), Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten/Kubieke Ruimte, MATEXI PROJECTS, HoGent-STUdent, Waerbekehuis, Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Oudenaarde, Re-Vive NV, Groen Groeien, Bureau Omgeving, VELT vzw, VERENIGING VOOR ECOLOGISCH LEVEN EN TUINIEREN, Universiteit Gent – Forest and Nature Lab

Doelstellingen

  1. Kennisbundeling en uitwisseling van ervaringen rond natuurlijke beplanting. De interesse in natuurlijke beplanting is groeiend, maar het ontbreekt landschaps- en tuinarchitecten, tuinaannemers en groenambtenaren nog aan een duidelijk kenniskader. Heel wat informatie is slechts gefragmenteerd beschikbaar of, omwille van het wetenschappelijke karakter, niet onmiddellijk in de dagelijkse praktijk bruikbaar. Door kennis te bundelen en vlot toegankelijk te maken willen we de drempel om natuurlijke, klimaatrobuuste beplanting toe te passen verlagen. Via lerende netwerkmomenten worden ervaringen en mogelijke knelpunten uitgewisseld.
  2. Demonstratie van natuurlijke en klimaatrobuuste beplantingen: ontwerp, aanleg en beheer
    Er is een tekort aan goede (en goed gedocumenteerde) voorbeelden van natuurlijke beplanting. Goede, vergelijkende voorbeelden kunnen vaak een trigger vormen voor groenvoorzieners om bij zichzelf verandering teweeg te brengen. Deze doelstelling zal resulteren in groenzones die publiek toegankelijk zijn en daarom vlot gebruikt kunnen worden voor vormingsmomenten. Ze zijn transfereerbaar naar de context van private tuinen.
  3. Becijfering van de aanleg- en beheerkosten van natuurlijke en klimaatrobuuste beplanting
    Professionele groenvoorzieners zijn vaak nog onzeker over de beheerkosten van natuurlijke beplanting en blijven daarom vaak nog meer traditionele, minder biodiverse beplantingen toepassen. Met een rekentool en enkele concrete voorbeelden wil dit project aantonen dat biodivers groen budgetvriendelijk kan zijn, zowel bij aanleg als beheer
  4. Transfer naar meer biodivers, klimaatrobuust en budgetvriendelijk groen door kennisdiffusie en samenwerking
    Een beslissingsmatrix met achtergrondinfo en de demonstratieve groenzones vormen de basis voor 4 vormingsmomenten, een virtuele rondleiding voor elke demonstratie (filmpjes, foto’s, ontwerpen, documentatie enz.), een tentoonstelling van werkstukken van studenten en een afsluitende studiedag. Daarnaast zal ook via bijdrages in vakbladen, de websites van de partners en individuele begeleiding op maat verdere kennisverspreiding en implementatie gerealiseerd worden. Door gedocumenteeerde voorbeelden ter beschikking te stellen die zowel het ontwerp, de aanleg als het beheer omvatten, draagt dit project bij tot een betere afstemming tussen verschillende actoren in de sector van de groenvoorziening.

Meer info: PCS