Vademecum “GOOD URBAN PRACTICE”

Met het vademecum “GOOD URBAN PRACTICE” wil de bedrijvengroep Disaghor-Dockx de verschillende actoren informeren over de nieuwste mogelijkheden om samen tot een duurzame, sociale, economische en ecologische integratie van “groen” in de openbare ruimte te komen.

De bedrijvengroep Disaghor-Dockx is, sinds zijn samenwerking eind 2009, één van de voornaamste leveranciers voor (tuin-)aannemers en openbare besturen in België. Via een sterk netwerk van dépôts en technische ondersteuning “on the field” zijn ze een belangrijke handelspartner voor alle bedrijven en overheden actief in de ” groene ruimte”.


 

Vademecum

Via verschillende thema’s en de bijhorende technische fiches vormt het vademecum “Good Urban Practice : Dé weg naar duurzaam groen” een basisdocument en leidraad voor Groen in de Stad.

Een doordacht verbinden van de ruimtelijke sectoren (landbouw, industrie, wonen, natuur, sport en ontspanning) kan ervoor zorgen dat “groen” dienst doet als “verbindingsplaats” (hub) voor een leefbare, waardevolle stad. Tot op vandaag doet “groen” nog teveel dienst als opvulling, zoals een schilderij in huis. “Groen” dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de ruimtelijke inrichting.
“Good Urban Practice” leidt ertoe dat “groen” initiëel onderwerp uitmaakt van een nieuw ontwerpproject. Nieuwe technieken en een doorgedreven samenwerking (al dan niet financiëel) tussen de verschillende actoren (overheden, promotoren, burgers, ontwikkelaars, nutsmaatschappijen) zorgen ervoor dat onze openbare ruimte terug voor iedereen leefbaar wordt.

Verhardingen
Verhardingen vormen een steeds groter probleem in stedelijk gebied. Daar waar mogelijk dient overgegaan te worden naar een andere vorm van bestrating om de waterdoorlaatbaarheid te bevorderen.

• Gras en/of grinddallen vormen een goed alternatief voor de aanleg van bepading en parkings. Door een mooie opbouw van stabiel funderingssubstraat is het mogelijk een perfect poreuze drainerende verharding aan te leggen.

• Ook steentapijt (Arborevia) waarbij door middel van twee componenten lijm grind verhard wordt tot een poreus vast tapijt
is bijzonder mooi en aangenaam voor bijvoorbeeld kleinere bepadingen en/of boomspiegels.

• Om gedurende de winter geen nadelige effecten te ondervinden van strooizout (zoutschade) biedt lava onder vorm van
Strooilava (1/5 mm fractie) een perfect ecologisch alternatief om de paden veilig toegankelijk te maken.

Bodemverbetering en Bemesting
Vooraleer er tot aanplant wordt overgegaan, dienen we ons goed te vergewissen van de bodemkwaliteit. Doorgedreven bodemanalyses geven ons een idee van enkele bodemkenmerken: zuurtegraad (pH), organisch stof gehalte, minerale inhoud (N,P,K,Ca,Mg,Na).

Te vaak wordt er enkel rekening gehouden met deze chemische parameters. Zelden kijkt men naar fysische parameters (porositeit, hydromorfie, drukweerstand) of bio-logische parameters (bodemleven, bewortelingsdiepte). Nochtans vormen de bodemfauna -en flora (regenwormen, insecten, bacteriën, schimmels en nematoden) een onontbeerlijke schakel om tot een goede afbraak van het aanwezig organisch materiaal te komen. Door hun hulp bij de vorming van een hecht klei-humuscomplex staan ze direct in voor de luchtige drainerende structuur van een goede bodem die duidelijk meer ziekteweerstand genereert. Bodems rijk aan zuurstof (O2) verzorgen op hun beurt een goede terbeschikkingstelling van de nodige micro- en macronutriënten.

Een direct stimuleren van de bodembiologische processen (Regenwormen-Mix, PRPsol, Nutriflora) is de eerste schakel tot het bekomen van een vruchtbare bodem.

Bomen
Good Urban Practice impliceert direct dat er grote zorg aan het stedelijk bomenbestand wordt besteed. Bomen zijn de longen van de natuur. Verschillende studies tonen de positieve effecten van bomen op reductie van “fijnstof”, reductie van opwarming en daling van geluidsoverlast.

Echter wordt deze lange termijn investering sterk beconcurreerd door zowel bovengrondse als ondergrondse infrastructurele voorzieningen (bestrating, verlichting, nutskabels, rioolstelsel, parkeergarages, …). Deze concurrentie leidt vaak tot een beperking of beschadiging van de direct beschikbare doorwortelbare ruimte.

Planten in het gepaste substraat (Boomplantsubstraat, GPC-Grond+), gebruik van groeiplaatsconstructies (Watershell, Treeblock), gietranden en drainagesystemen zorgen voor een optimale combinatie van de eisen van de boom en de infrastructuu

Daktuinen en Urban Farming
Het grootste onbenutte oppervlak in de stad vormt ongetwijfeld de daken. Creatie van een groendak in al zijn vormen (extensieve vegetatie, intensieve tuinen en zelfs urban farming) geeft niet alleen een esthetische en isolerende meerwaarde aan het gebouw. De grote waterbufferende werking heeft eveneens een directe weerslag op de belasting van het rioolnet. Bovendien biedt een groendak een perfect biotoop aan de fauna en flora. Hierdoor verhoogt de biodiversiteit in de stad.

Gebruik van de juiste substraten en het juiste daktuinsysteem leggen de basis voor een duurzaam groendak.