Tijdelijke natuur ‘Ecowijk Gantoise’

In opdracht van sogent staat Landmax in voor het tijdelijke beheer van de braakliggende site. Het uitvoeren van beheerwerken, het betrekken van de buurt en het mee coördineren van nieuwe tijdelijke initiatieven op de site behoren tot ons takenpakket.

In 2020 gingen gebeurde een eerste inventarisatie van het terrein. Hierbij werden alle voorkomende beschermde soorten opgelijst en werden de verschillende ecologische potenties van het terrein geïdentificeerd. Met die informatie werd samen met sogent een eerste schetsontwerp opgesteld over hoe de site er in de tijdelijke situatie kon uitzien. Omwille van de benodigde toekomstige ingrepen is de kans gering dat zaken in de tijdelijke situatie daadwerkelijk bestendigd blijven in de toekomstige situatie. Om die reden werd binnen het ontwerp gekozen om de toekomstige situatie na te bootsen met behulp van de reeds aanwezige natuurlijke elementen. Zo bootsen de meeste wandelpaden de toekomstige wegenissen aan en bevinden de andere tijdelijke initiatieven zich in de toekomstige bouwvelden. Ook het toekomstige park wordt met behulp van paden afgelijnd.


Participatie met de buurt

Na de opmaak van het schetsontwerp werden twee participatiemomenten voorzien waarbij de buurt uitgenodigd werd om op de site te komen en de tijdelijke invulling verder vorm te geven. Bij het toekomstig beheer van de site werd rekening gehouden met de beperkte tijdspanne, de dynamiek op het terrein en de flexibiliteit om te schakelen, zonder de ecologische meerwaarde uit het oog te verliezen.

In het najaar 2020 werden de eerste beheerwerken uitgevoerd. Op het programma stonden het maaien van paden, het vrijmaken van de waterrijke depressie, het creëren van zichtassen op het water, het gedeeltelijk maaien van de grazige vegetatie en ruigten met behoud van eilandjes, het rapen van zwerfvuil, het snoeien van een hoekboom, etc.

Het doel is om deze startsituatie onder een dynamisch beheer in stand te houden en mee te laten evolueren met de toekomstig noden en wensen die de nieuwe initiatieven met zich mee zullen brengen. Op die manier wordt de tijdelijke situatie van de Ecowijk Gantoise een sociaal en ecologisch voorbeeldconcept waar biodiversiteit, burgerengagement en stadsontwikkeling hand in hand, haast verstrengeld, de weg vooruit bewandelen.

Bron: Landmax