Ontwerpwedstrijd overkapping Antwerpse Ring

Na tien maanden van intensief overleg en de publicatie van zijn ambitienota, lanceert leefbaarheidsintendant Alexander D’Hooghe een oproep naar internationale ontwerpteams die de overkapping van de Ring concreet vorm willen geven.

De oproep is een eerste belangrijke stap in de richting van de realisatie van het ambitieuze leefbaarheidsproject dat de intendant begin november voorstelde in zijn ambitienota. De vijf ontwerpteams die geselecteerd worden, gaan vanaf de zomer van 2017 met het intendantenteam en met overheden, verenigingen, burgerbewegingen, buurten en wijken aan de slag om, elk voor een ander segment, een ontwikkelingsvisie op te maken.


Toptalent aantrekken

Na de publicatie van zijn ambitienota begin november kijken de intendant en zijn team vooruit naar de volgende fase van zijn opdracht. Dan gaan internationale ontwerpteams in Antwerpen aan de slag om de overkapping concreet vorm te geven. Alexander D’Hooghe: “we gaan op zoek naar internationaal toptalent. De uitdaging is dan ook niet gering: de geselecteerde teams zullen de basis leggen van een project dat een structurele transformatie betekent van de Antwerpse stadsregio, en dat staat voor aanzienlijke leefbaarheidswinsten. De ruimte boven en rond de kap die door de teams ontworpen zal worden, moet groenruimte en kwalitatieve publieke ruimte toevoegen aan de stad, wijken opnieuw verbinden, plaats voorzien voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer,… Om deze complexe opdracht tot een goed einde te brengen, willen we sterke multidisciplinaire teams aantrekken – samengesteld uit stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, architecten, infrastructuurontwerpers, ingenieurs, mobiliteits-, milieu- en innovatie-experten – die vanuit verschillende invalshoeken tot de beste oplossingen kunnen komen voor Antwerpen.”

De 5 geselecteerde teams zullen de overkapping op de verschillende segmenten van de ring uitwerken. Ze zullen ook pilootprojecten ontwerpen die op een versneld spoor gerealiseerd kunnen worden. De teams gebruiken daarbij de ambitienota van de intendant, en de bestaande planningsvisies en beleidsdocumenten van de Stad Antwerpen en Vlaanderen, als vertrekpunt.

Ontwerpen in dialoog met alle Antwerpenaren
Voor de intendant kan het ambitieuze leefbaarheidsproject dat hij voorstelt, pas slagen als de burgers daarbij hun prioriteiten en keuzes voor de invulling en locatie van de eerste overkappingsprojecten meedelen. Het intensieve samenwerkingsproces dat hij de voorbije tien maanden aflegde met overheden, burgerbewegingen, experten en organisaties om tot een visie voor de volledige overkapping te komen, trekt hij dan ook door in het ontwerpproces. Alexander D’Hooghe: “we zijn er vast van overtuigd dat de ontwerpen van de teams sterker worden als ze rekening houden met de ervaringen en terreinkennis van lokale spelers. Daarom vragen we van de ontwerpteams om in de wijken waar ze aan de slag gaan, in dialoog te gaan met lokale coalities van burgers, ondernemers, lokale verenigingen, scholen, enz. Die kruisbestuiving tussen het talent van gerenommeerde ontwerpteams en de kennis van lokale spelers, maakt betere oplossingen mogelijk voor Antwerpen.”

De inspiratie voor deze vernieuwende werkwijze haalt D’Hooghe uit zijn deelname aan het Rebuild By Designproces dat werd toegepast om de regio rond New York na de doortocht van de orkaan Sandy snel, en met een zo groot mogelijk draagvlak opnieuw op te bouwen. De overkappingsopdracht ziet hij als een uitgelezen kans om de vernieuwende aanpak van het RBD-proces, dat als nieuwe internationale standaard geldt voor infrastructurele ontwerpen in complexe stedelijke omgevingen, ook in Vlaanderen te introduceren.

5 geselecteerde teams gekend in mei
De oproep die op 12 december is gelanceerd, geeft het startschot voor de fase van kandidaatstelling. Eind mei 2017 worden de 5 geselecteerde teams bekend gemaakt. Vanaf juni starten zij met de uitwerking van een ruimtelijke visie voor de overkapping van de ring. Op basis daarvan zal elk team een deelsegment van de Ring toegewezen krijgen, dat vorm zal krijgen in een 7 maanden durend ontwerpproces. In een volgende stap zal de intendant een selectiedossier opstellen dat de Vlaamse regering moet toelaten om op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse te beslissen welk deel van de Ring eerst wordt overkapt.

 

Meer informatie over de oproep op overdering.be