Succes en falen van groene initiatieven in beeld

Wageningen Environmental Research is nagegaan welke factoren bepalend zijn voor het succes of falen van groene initiatieven van bedrijven en burgers en voor hun bijdrage aan biodiversiteit. Ook werd onderzocht hoe gemeenten proberen de initiatieven verder te helpen.

 


Initiatiefnemers vinden onder meer het toekennen van te weinig waarde aan groen een faalfactor. Zowel gemeente-actoren als initiatiefnemers beschouwen de toerusting en daadkracht van initiatiefnemers om invloed uit te oefenen binnen de gemeente als een succesfactor voor initiatieven. Meedenken met initiatieven wordt door gemeenten gezien als een manier om een initiatief te helpen. Tussen gemeenten zijn er verschillen in het omgaan met initiatieven. Wanneer er geen steun of draagvlak is van politiek of van ambtenaren is het vrijwel ondoenlijk om een initiatief te doen slagen. Pragmatisme vanuit de overheid en gerichtheid op gezamenlijke doelen blijkt bij te dragen aan het succes van initiatieven.

Het lijkt belangrijk dat gemeentebreed één cultuur wordt ontwikkeld in het omgaan met initiatieven. Dit draagt bij aan duidelijkheid voor initiatiefnemers over de te verwachten koers van de gemeente. Het blijkt dat de initiatieven onder meer leiden tot een verbrede maatschappelijke betekenis van groen in de stad. Een aantal ervan draagt ook bij aan de biodiversiteit, zoals het introduceren van zeldzame soorten en habitats.

Onderzoek
Bij het onderzoek zijn initiatiefnemers, raadsleden, schepenen en ambtenaren betrokken geweest. Na een eerste survey van veertien initiatieven door bedrijven en burgers zijn vijf groene initiatieven nader bestudeerd. Gekeken is onder meer naar de totstandkoming van de initiatieven, de ambities van de initiatiefnemers, de betrokkenheid van de gemeente, en de visie van gemeentelijke actoren op hoe ze het beste met initiatieven kunnen omgaan.

www.wur.nl