Burgers werken mee aan publieke ruimte in Antwerpse Slachthuissite

De stad Antwerpen start samen met AG VESPA een participatietraject op voor het ontwerp van de publieke ruimte in de Slachthuiswijk. Tussen 25 augustus en 17 september vinden een digitale bevraging, interviews, sport- en spelactiviteiten voor kinderen, focusgesprekken en wandelingen met het ontwerpteam plaats. In het najaar is er een publieksmoment waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt.

 


De stad Antwerpen wil het projectgebied Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok herontwikkelen tot een gemengd en kwalitatief gebied met bestemming wonen, diensten, recreatie en bedrijvigheid. Eind 2017 werd daarvoor een masterplan goedgekeurd, in februari 2019 is het RUP Slachthuissite – Noordschippersdok – Lobroekdok definitief vastgesteld. In februari 2020 is een ontwerpteam aangesteld voor de opmaak van het masterplan publieke ruimte Slachthuiswijk.

Het ontwerpteam moet een conceptueel ontwerp maken voor het volledige gebied. Voor fase 1 van de publieke ruimte, meer bepaald de Kalverwei, de Oude Kalverstraat en het Lobroekplein, maakt het team ook een definitief ontwerp en volgt dat op tot en met de uitvoering. Vooraleer ze starten met de opmaak ervan willen ze input van de omwonenden, bedrijven, …

Het volledige programma van het participatietraject is hier terug te vinden. Op die website kan iedereen ook de digitale bevraging invullen en zich inschrijven voor de verschillende activiteiten. In het najaar vindt er een publieksmoment plaats waarop het ontwerpteam laat zien hoe alle input van het participatietraject is verwerkt in het eerste ontwerp.

Tegen de zomer van 2021 wordt het ontwerp van de publieke ruimte afgerond. Daarna wordt de aanbesteding gedaan voor fase 1 van de publieke  ruimte en de omgevingsvergunning aangevraagd. Als alles vlot verloopt, kan de aanleg van fase 1 vanaf het voorjaar van 2022 starten.

AG VESPA, het autonoom gemeentebedrijf voor vastgoed en stadsprojecten Antwerpen, coördineert het project.

De visie van het ontwerpteam

PosadMaxwan heeft samen met Sweco Belgium en LOLA Landscape Architects de ontwerpwedstrijd gewonnen voor de publieke ruimte van de Slachthuissite.

Met het toenemen van het verlangen om onze steden duurzaam en gezond vorm te geven zijn de ambities voor de publieke ruimte sterk veranderd. We verlangen dat ze veel groen biedt, dat ze een bijdrage levert aan minder hittestress en wateroverlast en we wensen een aantrekkelijke, goed vormgegeven publiek domein waarin ook ouderen en kinderen zich prettig en veilig voelen. Het programma voor de publieke ruimte van de Slachthuiswijk is een afspiegeling van deze eigentijdse, ambitieuze aanpak. Het programma voorziet in alles wat hierboven genoemd is: een divers en omvangrijk programma voor groen, water, sport en spel, en voldoende verkeersruimte.

De fijne plekken voor de buurt worden verbonden met de directe omgeving van de Slachthuiswijk. Aan de westkant naar Park Spoor Noord met verbindingen door de spoorweg, aan de oostzijde naar het Ringpark Lobroekdok. Het netwerk  van publieke ruimtes kent een verscheidenheid aan inrichtingen die ruimte bieden aan het verlangde programma. Het verbindende element zijn de bomen die overal aanwezig zijn en de wijk groen kleuren. Het raamwerk van bomen verschaft samenhang in de wijk en verbetert het verblijfsklimaat ten aanzien van hittestress, wind en geluid. Het team kiest voor het ontwikkelen van robuust en ecologisch groen, dat er jaarrond prachtig uitziet én ruimte biedt aan bijzondere en herkenbare soorten. Het streven is dat bewoners dagelijks ervaren dat er in hun omgeving stadsnatuur aanwezig is. De wijk wordt een leefgebied voor vogels, vlinders en bijen.

Het wijkgroen wordt zo veel mogelijk ‘aangesloten’ op omringende groengebieden. Een belangrijke verbinding is die met het Park Spoor Noord, een belangrijk brongebied voor soorten die de Slachthuissite als leefgebied gaan gebruiken.

Bestaande en vitale bomen blijven behouden. Deze zijn van waarde omdat de site op dit moment weinig groen is. Bomen groeien langzaam. Door te kiezen voor behoud krijgen we groeijaren en een volwassen groenbeeld ‘cadeau’. De strategie is om soorten met een beperkte ecologische waarde op termijn te vervangen door bomen die beter bijdragen aan de klimaat- en natuurwaardes.

 

De deelruimten krijgen elk een aparte sfeer. De sferen overlappen en lopen in elkaar over. De middelen om overlappen te realiseren zijn beplanting, programma en de inrichting van de publieke ruimte.