OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel

De 20ste eeuwse rand rond Brussel is een dynamisch en complex gebied met grote ruimtelijke uitdagingen. Een van die uitdagingen is het versterken van biodiversiteit en eco-systeemdiensten in een stedelijke omgeving. Een inter-gewestelijke studie moet het mogelijk maken om een gemeenschappelijke landschappelijke en ecologische visie uit te werken waar open ruimte als structurerend element voor een gezonde stedelijke groei kan fungeren.

Het consortium BUUR-Antea-Hesselteer rondde de eerste fase af van de studie OPEN Brussels, een netwerk voor open ruimte in en rond Brussel.


Het betreft een studie (2020-2021) in gezamenlijke opdracht van perspective.brussels, Departement Omgeving Vlaanderen, Leefmilieu Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos en OVAM en opgevolgd door o.a. de Vlaamse en Brusselse bouwmeesters, VMM, VLM en het Departement Landbouw en Visserij.

De studie omvat volgende 4 fases :

• Analyse van de open ruimte in de Brusselse rand (resultaten binnenkort beschikbaar)
• Visie ‘Open ruimte netwerk Noordrand’ (in opmaak)
• Actieplan ‘Open ruimte netwerk Noordrand’
• Dienstencentrale ‘Open Noordrand’ (vanaf 2021)

Het doel van de opdracht is een ambitieuze, gezamenlijk gedragen visie te ontwikkelen voor een duurzaam en regionaal samenhangend open ruimte netwerk in en rond Brussel met robuuste corridors tussen stad en buitengebied voor o.a. biodiversiteit, water, koelte, lokale landbouw en actieve mobiliteit. Essentieel is dat het een visie betreft die geoperationaliseerd kan worden in de projecten en instrumenten van de verschillende partners in samenwerking met lokale besturen, gebruikers, investeerders en eigenaars van open ruimte gebieden. Deze partners zullen dan ook vanaf het najaar bij de studie betrokken worden.

Bron: perspective.brussels