Leuven / Internationale conferentie over stadsbosbouw en bosstedenbouw

Van 27 tot 29 juni 2022 heeft aan de KULeuven een Internationale Conferentie plaats over ‘Urban Forests, Forest Urbanisms & Global Warming’. Experts uit binnen- en buitenland komen er gedurende drie dagen aan het woord over de noodzaak om meer bomen te planten in stedelijke milieus en hoe dat het best kan gebeuren.

Tijdens de huidige klimaatnoodsituatie is er steeds meer aandacht voor de rol van bossen, bomen en bijbehorende vegetatie in stedelijke gebieden – plaatsen waar de meesten van ons wonen, werken, leren en spelen. Stedelijke bossen spelen een rol bij het tegengaan van de opwarming van de aarde door bijvoorbeeld koolstof vast te leggen en de energiekosten te verlagen. Hun belangrijkste bijdragen hebben echter betrekking op de aanpassing van stedelijke gebieden. Stedelijke boomluifels koelen stedelijke hitte-eilanden af, ook tijdens frequentere hittegolven, en bieden schaduwplekken voor bewoners. Stedelijke bossen helpen ook om regenwater te reguleren, samen met een reeks andere ecosysteemdiensten. Ze herstellen ook de verstoorde biodiversiteit en maken plaats voor niet-menselijke soorten in steden. Bovendien worden stadsbossen in toenemende mate getroffen door de opwarming van de aarde, door langdurige perioden van droogte, frequentere plagen en ziekten en extreme weersomstandigheden. Als erkenning voor deze en andere voordelen van stadsbos is het op grote schaal planten van bomen in stedelijke gebieden internationaal, nationaal en lokaal aanbevolen.


De noodzaak om stedelijke bosbouw te ontwikkelen gaat hand in hand met de voortdurende behoefte om stedelijke bouwtypologieën te transformeren (een belangrijke opdracht voor bosstedelijkheid) – om de koolstofemissies te verminderen en in te spelen op nieuwe manieren om steden te bewonen. De overkoepelende uitdaging om meer stedelijke bevolkingsgroepen te huisvesten met de gelijktijdige ontwikkeling van meer stedelijke natuur vereist een radicale heroverweging van paradigma’s. Vestiging met en in bossen vond millennia plaats en gebeurt nog steeds in verschillende delen van de wereld. De hedendaagse uitdaging is om een ​​robuust bosstedenbouwkundig beleid voor te stellen dat manieren van leven en beheer van het milieu herdefinieert, rekening houdend met de ecologische en de sociale kant van deze uitdaging, vandaar de dubbele term bosstedelijkheid en stadsbosbouw.

Het plannen/aanplanten, ontwerpen en beheren van veerkrachtige stadsbossen en bosstedenbouw die bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan de opwarming van de aarde, vereist interdisciplinaire samenwerking. Centrale vragen die moeten worden beantwoord, zijn onder meer: Wat weten we over de mitigatie- en adaptatievoordelen van stadsbosbouw? Hoe kunnen de klimaatvoordelen van stadsbossen worden geoptimaliseerd door bestuur, planning, ontwerp en beheer? Welke integratieve en innovatieve benaderingen kunnen worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in samenwerking tussen (stads)bosbouw, stedenbouw, (landschaps)architectuur, ecologie, sociologie en andere gebieden? Hoe zien de groene en klimaatbestendige steden van de toekomst eruit, hoe worden ze eigenlijk gemaakt? Hoe kan grootschalige aanplant van bomen en bebossing worden ingebed in duurzame en sociaal inclusieve stedelijke bosbouwprogramma’s? Welke nieuwe vormen van bosstedenbouw kunnen worden ontwikkeld?

Bekijk hier het volledige programma.
U kunt zich hier inschrijven.