Lettenhofpark Zwevegem / Plek voor herinnering

Na het winnen van de ontwerpwedstrijd werkt het Antwerpse bureau OMGEVING samen met de West-Vlaamse gemeente Zwevegem aan de herinrichting van het Lettenhofpark als plaats voor gemeenschap, natuur en recreatie. Een belangrijk kenmerk van het hele plan is dat de verschillende functies stap-voor-stap kunnen worden aangelegd binnen een realistisch en landschapsversterkend kader.
Het Lettenhofpark ligt in het licht glooiende landschap tussen Zwevegem-centrum en de deelgemeente Knokke, in de onmiddellijke omgeving van het Kanaal Bossuit-Kortrijk dat de Schelde met de Leie verbindt. Hier smelten drie landschappen samen: de resten van de stad en de industrie en de eerste indrukken van het open landschap naar de Schelde. Er verknopen ook drie lijnen die het landschap van de kanaalzone structureren: het kanaal, het oude spoorwegtracé en de N8 die hier het kanaal kruist.

lettehof1


Landschapsstructuur

Momenteel vormt het park een geïsoleerd ruimtelijk element en maakt het nauwelijks deel uit van het recreatieve netwerk langs het kanaal. Bedoeling is om het hele gebied in de komende jaren te ontwikkelen tot een natuurlijke en landschappelijk waardevolle groene ruimte tussen de woonkernen Zwevegem-Centrum en Knokke. Bovendien wordt de site ruimtelijk verbonden met het Kanaal en de site Transfo, waardoor het onderdeel wordt van een bovenlokaal netwerk van groene zones en fietsverbindingen.

Het oude stortterrein, dat momenteel spontaan begroeid is met pioniersgewassen, moet een duidelijker structuur krijgen en beter toegankelijk gemaakt worden. Mits heraanleg kunnen hier grotere landschappelijke en natuurwaarden worden gecreëerd.

Dia07 Over het Lettenhof wordt een nieuwe laag, een structuur, gelegd waardoor het gebied in verschillende, min of meer afgescheiden of alleszins duidelijk onderscheiden delen of ‘kamers’ wordt ingedeeld, met daartussen een herkenbare padenstructuur. Aansluitend op de bestaande fiets- en wandelweg op de spoorwegbedding en de woonwijk Paridaanstraat-Ellestraat kan een recreatieve natuurspeelzone met kinderspeelplaats en/of speelbosje ontwikkeld worden.

De bestaande vijver wordt geïntegreerd in het park en wordt uitgebouwd tot een centraal landschapselement dat fungeert als intermediair tussen de verschillende parkdelen. De vijver wordt verbonden met nieuwe grachten, een moeraszone en een nieuw uit te graven vijver.

Dia12

Dia15

Begraafplaats

Het zuidelijke deel van de site, aansluitend bij het centrum van Knokke, wordt ingericht als centrale begraafplaats van Zwevegem. Bij de inrichting van de begraafplaats wordt ernaar gestreefd dat ze naadloos overvloeit in het parkgedeelte en als het ware integraal onderdeel uitmaakt van het park.

Dia16

De begraafplaats wordt ingedeeld in verschillende ruimten in de vorm van opgehoogde eilanden met elk een eigen karakter en functie (natuur- of bosbegraafplaats, boomgaard, strooivijver, strooiweide…). Elke ruimte wordt omkaderd door een gevarieëerde landschapsstructuur met beken. Hierdoor kan een intieme en natuurrijke begraafplaats tot stand komen. Daarbij wordt ook bijzondere aandacht geschonken aan boomsoorten, zichten en individuele natuurelementen.

Dia17

Dia18

Een belangrijk aspect van het ontwerp is de creatie van een zo direct mogelijke verbinding tussen het begraafpark en het dorpscentrum van Knokke. Er bestaat een uitgelezen mogelijkheid om een bestaand gebouw achter de bebouwing langs de Avelgemstraat te hergebruiken. Het karakteristieke industriële gebouw met sheddaken kan, indien ‘opengeknipt’, fungeren als intermediair tussen het park en het kerkplein.

Dia23