© VVOG

Infiltratie | Sterke voorbeelden uit Vlaanderen

In de eerste editie van CG Concept dossier Xtra bekijken we een uiterst actueel onderwerp waarmee alle groenprofessionals worden geconfronteerd: ruimte maken voor water. In dit artikel geeft de vakvereniging voor openbaar groen 4 sterke voorbeelden van openbare ruimten waarbij rekening wordt gehouden met de waterproblematiek.


1. Natuurlijke waterberging Kapittelbeek te Beersel

Het project omvat maatregelen die enerzijds gericht zijn op de optimale inrichting van de vallei van de Kapittelbeek en anderzijds op de ecologische en speelse inrichting van het aansluitende openbaar domein van de wijk het Geer. De inwoners werden betrokken via een participatietraject. De maatregelen in de beekvallei maken het gebied beter toegankelijk voor wandelaars en fietsers. Maar daarnaast ging er aandacht naar natuurlijke waterberging, erosiebestrijding, de verbetering van een speelzone, het cultuurhistorisch verhaal en bosuitbreiding.

2. Ontharding Hoge Wegel te Beveren

Het project omvat een aantal onthardingen. Vele nieuwe wijken werden vroeger aangelegd met veel verhardingen. Aan beide kanten zijn er voetpaden en in de bochten is er een volledige verharding. Met een slimme aanpak zijn er mogelijkheden om voetpaden uit te breken en nieuw groen te integreren. Tweemaal winst, betere infiltratie en meer groen.

De vakvereniging voor openbaar groen (VVOG) is dagelijks bezig met het publieke domein vanuit een groenperspectief. Meer en meer worden we geconfronteerd met droogte, hevige regenval... Daarmee moet de groensector rekening houden.
© VVOG

3. Ondergrondse buffering Dorpsplein te Baasrode (Dendermonde)

Het dorpsplein werd recent heraangelegd waarbij de oude parkeerfunctie teruggedrongen werd naar de randen. De bomenrij op het Dorpsplein is beeldbepalend. Om een optimale beeld- en groeikwaliteit van de bomen te kunnen waarborgen is ervoor gekozen om de bomen aan te planten in een speciaal ontwikkelde constructie. Deze bestaat uit een draagstructuur van betonnen kruisen waarop een betonnen plaat rust waarop verhardingen worden geplaatst. Op deze manier hebben de bomen voldoende ondergrondse groeiruimte en zullen de boomwortels op langere termijn geen verhardingen gaan opsteken.

4. Stedenbouwkundige verordening hemelwater te Lichtervelde

Je kan ook beleid voeren i.v.m. infiltratie door een verordend kader te scheppen. De gemeente Lichtervelde werkte hiervoor samen met de intercommunale WVI een afzonderlijke stedenbouwkundige verordening hemelwater uit. Deze verordening bevat minimaal na te leven voorschriften voor de infiltratie, buffering en lozing van niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van verhardingen en overdekte constructies. Dit is een actiepunt uit hun hemelwaterplan en legt strengere bepalingen op dan de Vlaamse verordening omtrent hemelwater.

Het voordeel van een afzonderlijke verordening is dat je meer aandacht vestigt op het infiltratieaspect en de verordening sneller kan aanpassen.

Het groenblauwe huwelijk voltrekt zich aan de voordeur

Maar hoe krijgen we nu nog de burger mee in dit verhaal? Daar wil ik nog een suggestie doen. Misschien is het moment rijp om een campagne te organiseren i.v.m. ‘herwaardeer de voortuin’.

Je ziet in heel Vlaanderen de verharding of verkiezeling van de voortuin. En precies daarrond kan op lokaal vlak heel wat gebeuren. De voortuin kan symbool staan voor de waterproblematiek, voor een andere aanpak, … Het is iets zeer concreets waar bijna iedereen mee te maken heeft, thuis of in zijn buurt.

Een herwaardering van de voortuin moet bijkomende verharding van de voortuin voorkomen, zelfs terug ontharden. Een onverharde voortuin laat de nodige infiltratie toe en schept vele kansen naar groen en biodiversiteit.

Het groenblauwe huwelijk voltrekt zich aan de voordeur…

www.vvog.info


Tekst: VVOG