Groenblauwe parels / Nieuwe projectsubsidie voor ontharding en groenblauwe inrichting [VIDEO]

Als antwoord op de klimaatverandering pakt de Vlaamse regering de problematiek van droogte en waterschaarste aan. Dit doet ze onder meer door geld vrij te maken om te ontharden en in de plaats ruimte te maken voor een veerkrachtige natuur met in het bijzonder aandacht voor water.

De subsidieoproep Groenblauwe parels richt zich tot (samenwerkingen tussen) vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging, lokale overheden en POM’s. We kijken vooral naar deze organisaties om eigenaars, huurders of beheerders van onderstaande terreinen te activeren en hen hierbij te begeleiden.


De terreinen die binnen deze oproep kunnen worden onthard zijn publieke en private delen van terreinen van onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, woonwijken- en buurten en ook sport- en bedrijventerreinen die in het Vlaamse gewest liggen. De subsidie is bedoeld voor projecten die als doelstelling hebben ontharding en groen-blauwe inrichting van de bebouwde omgeving te realiseren. Met groen-blauwe inrichting wordt gedoeld op waterpartijen, planten, struiken en bomen met aandacht voor biodiversiteit, inheemse of streekeigen en bestuiversvriendelijke beplanting en een doordachte aanpak voor het beheer ervan. Ook moet er veel aandacht gaan naar watercaptatie en -infiltratie die bij voorkeur via natuurgebaseerde oplossingen wordt gerealiseerd. De deelnemers moeten ook bekijken of ze de nieuwe natuur die ze gaan aanleggen kunnen verbinden met reeds bestaande natuur rond het terrein. Waar mogelijk moeten groen-blauwe verbindingen worden nagestreefd in het project.

Een subsidieaanvraag bestaat uit minstens drie subprojecten die elk op een andere locatie liggen. Het Departement Omgeving kijkt vooral uit naar projecten die veel mensen betrekken en de waarde van ontharding en groenblauwe inrichting uitdragen.

Elk gesubsidieerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning van 150.000 euro tot 245.000 euro. Een project indienen kan tot maandag 8 augustus 2022 voor 12 uur ’s middags.

Raadpleeg de website voor alle informatie