Groen licht voor Programma de Groene Agenda van FloraHolland en iVerde
Het Programma de Groene Agenda staat voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving en gaat in 2015 van start. Begin  december kregen Flora Holland en iVerde groen licht van de Topsector Tuinbouw en uitgangsmaterialen  om met het aangevraagde budget de verdere uitwerking van het programma en de vier benoemde projecten te beginnen. De projecten zijn:

• ‘Van Groen naar Gezond’,


• ‘Ecosysteemdiensten van Boomkwekerijproducten’,

• ‘Groen voor Grijs’

• ‘Groene gezonde ziekenhuizen’.

In de toekomst worden meer projecten toegevoegd aan de Groene Agenda.

 Met deze projecten worden innovatieve en in de praktijk goed hanteerbare groenconcepten ontwikkeld. De focus ligt op groen in en om de bebouwde omgeving met als uitgangspunt de positieve effecten van groen op gezondheid en welbevinden.

De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en  toenemende verstedelijking.  Daarnaast zal de kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving meer en meer negatieve effecten hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen draagt er aan bij om dit soort problemen op te lossen.  De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene Agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen.

iVerde en FloraHolland gaan daarom naast kennisontwikkeling het accent leggen op de transitie van kennis naar praktijk. Het bedrijfsleven wordt actief betrokken bij de uitvoering van de projecteren alsook de inzet van het netwerk van ‘De Groene Stad’ in binnen- en buitenland.

FloraHolland en iVerde hebben in september een convenant gesloten. Zij maken zich samen sterk voor een gezonde leef-, woon- en werkomgeving. iVerde is een platform waarin Anthos, Branchevereniging VHG en de LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten participeren en richt zich op het vergroten van de maatschappelijke bewustwording en waardering van groen