Congres Het Betwiste Land

Wat hebben klimaatverandering, voedselonzekerheid, migratie en ontworteling met het landschap te maken en wat is de rol daarin van landschapsarchitecten en landschapsplanning? Deze vragen staan centraal tijdens het congres Het Betwiste Land op 6 oktober 2016 dat georganiseerd wordt door de Werkgemeenschap Landschapsonderzoek (WLO)  en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL).

 


De initiatiefnemers van dit symposium menen dat de huidige migratiestromen naar Europa zo omvangrijk zijn dat ze zowel in de vertreklanden als in de ontvangende landen onderwerp moeten zijn van bewuste landschapsplanning en -architectuur. Welke bijdrage kan landschapsontwikkeling leveren aan het voorkomen of beperken van conflicten?

Een goed vormgegeven landschap kan leiden tot breed gedragen oplossingen voor nieuwe interacties of nieuwe gebruiksvormen. Immers, een landschap zonder mensen die zich ermee verbonden voelen is geen levend landschap, en kan aanleiding zijn tot gevoelens van ontworteling of zelfs conflict. Een duurzaam en veerkrachtig landschap vraagt om het delen van waarnemingen en verhalen, om dialoog over toekomstbeelden, om gezamenlijke plannen en ontwerpen, en om betrokkenheid bij inrichting, gebruik en beheer.

 

• Klimaatverandering: temperatuur- en neerslagpatronen veranderen, planten en diersoorten verleggen hun arealen, landschappen krijgen nieuwe invullingen.

Conflict: over grenzen en overschrijdingen, verlaten landbouwgronden, watertekort en wateroverlast, draagvermogen van de landschapssystemen, preventie en adaptatie

Oplossingen: ecosysteem- en landschapsdiensten, nieuwe wildernissen, building-with-nature, watermanagement en landschapsplanning.
• Voedselonzekerheid: voedselproductie is regionaal verschillend, steeds meer losgekoppeld van een directe consument-producentrelatie en daarmee van herkenbare landschappen.

Conflict: over voedsel, uitputting van grondstoffen, technologieafhankelijkheid, schaalvergroting en leegloop van landschappen

Oplossingen: kringloopsystemen, slimme klimaatbestendige landbouw, gemeenschapslandbouw. Landinrichting
• Migratie: migratie naar Europa wordt in sommige gevallen versterkt door veranderingen in de dynamiek in natuurlijke systemen als gevolg van klimaatverandering.

Conflict: over extern veroorzaakte verplaatsingen, huisvesting, werkgelegenheid

Oplossingen: gemeenschapsvorming, uitwisseling van beelden over landschapsbeleving en beheertradities , bijdragen aan beheer van nieuwe landschappen, migratiebewuste stedenbouw en landschapsplanning
• Ontworteling: mensen die zich niet thuis voelen in het landschap waar ze verblijven kunnen vervreemd raken van de maatschappij waarvan het landschap de spiegel is. Ze verliezen betrokkenheid en invloed over hun omgeving.

Conflict: over waardering van landschappen, identificering met en eigenaarschap van het landschap
Oplossingen: migratiebewuste stedenbouw en landschapsplanning, naoberschap, place-making, groot- en kleinschalige opvang, inzet van vrijwilligers, stadslandbouw, co-creatie, lokale betrokkenheid.

Voor al deze aspecten kan landschapsonderzoek, -planning en –ontwikkeling bijdragen leveren aan gedeelde oplossingen.

 

Opzet van het congres

Het congres heeft een interactief karakter en staat open voor ca 150 deelnemers die zich betrokken voelen bij onderzoek, ontwerp en planning van het landschap.  Sprekers zijn onder meer:

Bram van Ojik, Migratiegezant BUZA
Adriaan Geuze, landschapsarchitectuur WUR, West 8
Rik Leemans, WUR
Henk Breman
Thea Hilhorst, Institute for Social Studies
Het product van het congres is een actiegerichte, gezamenlijke uitvoeringsagenda.

De doelgroep voor dit congres bestaat uit onderzoekers, ontwerpers, beleidsmakers, professionals, adviseurs en studenten.

 

Meer informatie vindt u op de website van de WLO.