Aquafin bouwt duurzame groene campus

In Aartselaar zijn de werken gestart voor de de nieuwe hoofdzetel van Aquafin. Op de site aan de Dijkstraat herrijst tegen de zomer van 2022 een duurzame campus: een moderne werkomgeving, een aangename ontmoetingsplek waar partners en externen – ook na de werkuren- meer dan welkom zijn, een duurzaam gebouw dat wordt opgetrokken volgens de principes van circulair bouwen en dat allemaal in een blauwgroene site met aandacht voor ecologie en biodiversiteit.

 


De site, gelegen in een industriezone, bestaat uit 3 gebouwen waar de Ingberthoeveweg doorheen loopt, met veel verharding en weinig groen. “De site voldeed niet meer aan de behoeften die nodig zijn om vandaag en in de toekomst de ambities van ons bedrijf waar te maken. Aquafin maakte bewust de keuze om niet te verhuizen, maar de huidige site grondig te renoveren. Zowel qua ligging, als qua bestaande structuren biedt de site veel opportuniteiten,” aldus Tina Van Grimberge, projectmanager Campus Aquafin. De keuze om het hoofdkantoor grondig te renoveren en uit te breiden kadert in een bouwkundig duurzaam proces dat nieuwe inzichten inzake circulariteit en milieubewuster bouwen omarmt en hierin wil accelereren. “We wilden immers een future proof Campus bouwen. Het is meer dan een renovatie van een gebouw, het gaat over een andere manier van werken. Aquafin wil met zijn nieuwe campus niet alleen een positieve impact op zijn eigen medewerkers hebben, maar ook op de buurt. We hebben het concept van wat een kantoorgebouw moet zijn helemaal herdacht. Het project is gefundeerd op vier pijlers: onze medewerkers, de omgeving waarin ons hoofdkantoor zich bevindt, de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we met ons bedrijf willen opnemen en de identiteit van Aquafin die de campus moet uitstralen.”

Voorbeeld van duurzaam en waterbewust handelen

Aquafin schreef daarom een ambitieuze ontwerpwedstrijd uit. Opdracht: Campus Aquafin wil een zelfverzekerd baken van duurzaam en waterbewust handelen zijn, geïntegreerd in een leefomgeving in harmonie met water. De campus moet een mix van vakwerk en vloeiend water worden, transparant met een technologische inslag.

Danny Baeten, directeur Procesinnovatie van Aquafin: “De site wordt klimaatrobuust aangepakt, met blauwgroene maatregelen. De autoparking wordt waterdoorlatend, de Grote Struisbeek die momenteel wat verstopt ligt achter struiken, wordt optimaal geïntegreerd in de groene site, we gaan het hemelwater opvangen en hergebruiken in de gebouwen en leggen verschillende wadi’s aan om hemelwater in de grond te laten infiltreren. De site zal met andere woorden onze uitgebreide kennis over hemelwaterbeheer reflecteren en een voorbeeld zijn van blauwgroene toepassingen. Rond de gebouwen worden gediversifieerde groenruimtes gecreëerd, een biodiverse habitat voor insecten, vogels en zoogdieren. De omgevende fauna en flora verhoogt de ecologische waarde en de biologische diversiteit op de site en zorgt voor een totaalbeleving waar zowel de medewerkers van Aquafin als buitenstaanders kunnen van genieten. Als waterzuiveraar besteden we uiteraard ook veel aandacht aan water. Zo zullen we een groot rietveld aanleggen met vondelpaden, ons eigen grijs water (afkomstig van douches en Bist’rau) zuiveren, regenwater recupereren en infiltratiezones creëren.”

Verbinding en vergroening

Het ontwerp van B-architecten kwam tot stand in samenwerking met Cenergie, UTIL en DELVA Landscape Architecture & Urbanism. Aannemer Van Roey voert de werken uit.

Het huidige hoofdkantoor van Aquafin in Aartselaar is verspreid over drie percelen in een kleine kmo-zone. B-architecten centraliseerde in zijn ontwerp voor het nieuwe gebouw alle werkplekken op het middelste perceel in een bestaande betonstructuur. Dat oorspronkelijke gebouw breidden de architecten uit met enkele kleinere volumes. De twee aangrenzende percelen vulden ze in met parkeerplaatsen en een ruime fietsenstalling in een houtstructuur, en een refterpaviljoen met meer contact met de beek aan de grens van het perceel.

“Het ontwerp zuivert het huidige kluwen van kantoor, parkeerruimte en groenomgeving uit tot een helder leesbaar geheel door de drieledigheid van de site te koppelen aan de drie belangrijkste thema’s binnen het project: Werken, Mobiliteit en Recreatie,” aldus landschapsarchitect Steven Delva. “Elk thema kennen we toe aan dat deelgebied op de site dat er zich het meeste toe leent: mobiliteit in de noordelijke plot, werken in het hoofdkantoorgebouw en recreatie / representatief programma ter hoogte van het gebouw Delta vanwege de relatie met de bestaande groenomgeving, de Struisbeek en de nabij gelegen weilanden. Het ontwerp verbindt en vergroent: het verbindt de site met de omgeving, het verbindt de drie deelgebieden op de site met elkaar, het verbindt Aquafin en haar missie met een breed publiek, het verbindt medewerkers door ze te verenigen onder één dak temidden waardevolle groenzones. Op deze manier komen we tegemoet aan de twee sleutelelementen die werden meegegeven door de opdrachtgever : het wegnemen van grenzen tussen medewerkers en het opladen van perceel Delta met een betekenisvolle functie.”

“Het dynamische beekdal van de Grote Struisbeek en de zuiverende kracht van het landschap kunnen vanaf de boardwalks rond het paviljoen worden aanschouwd. Beide watersystemen zijn een fascinerend schouwspel en zorgen voor een versterkte mentale en educatieve relatie tussen mens en natuur. De site van Aquafin grenst direct aan het beekdal van de Grote Struisbeek. Deze beek is een landschappelijk en ecologisch zeer waardevol ecotoop. Het landschapsontwerp biedt ruimte voor het water van de beek om buiten haar oevers te treden. Door herprofilering van de oevers ontstaat flauwe helling met een zacht gradiënt van nat naar droog. Dit biedt kansen voor een breed pallet aan oeversoorten om zich te vestigen in dit dynamische milieu. Bovendien wordt de capaciteit van de beek bevorderd en zorgt de overstroombaarheid van het landschap voor vertraging en verminderd wateroverlast stroomafwaarts.”

 

Impressie van het hoofdkantoor

Impressie van het beeklandschap met het nieuwe paviljoen(B-architecten)

 

Conceptschets oude site (B-architecten)

Conceptschets nieuwe site (B-architecten)

Plankaart (Delva)

Versterking van ecologie en biodiversiteit in het landschap en op gebouwniveau (Delva)

Elk deelgebied heeft een eigen rol in de opvang en het hergebruik van water (Delva)

Profiel van de waterinfiltrerende parkeerplaatsen (Delva)

Profiel wadi (Delva)

Innovaties in zuiveren en opvangen van water worden zichtbaar gemaakt (Delva)