Antwerpen / Park Brialmont wordt groen hart van Berchem

Centraal in Berchem liggen heel wat groene gebieden: De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschanspark. De stad en het district willen met de opmaak van een masterplan de groene gebieden met elkaar verbinden tot één groen hart voor Berchem: Park Brialmont. 

 


Het masterplan is een globale visie voor Park Brialmont en geeft weer hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen. Het is een ruwe schets die de grote lijnen voor verder ontwikkeling vastleg en aangeeft hoe die lijnen achteraf uitgewerkt kunnen worden. Het masterplan vormt de basis voor concrete projecten zoals  de aanleg van paden, de ontwikkeling van parklandschap of het voorzien van extra functies.

Om dit masterplan vorm te geven, is door middel van een ontwerpwedstrijd een ontwerpteam aangesteld: Cluster en het ingenieursbureau Witteveen + Bos. Het bureau heeft ervaring met visies voor het landschap van oude forten. Zo kreeg het in 2010 de Prijs voor Architectuur  van de provincie Antwerpen voor het masterplan Fort Lillo.

Cluster en Witteveen + Bos liet zich opmerken door een gedetailleerd voorstel in te dienen dat tegelijkertijd gewaagde ingrepen niet uit de weg gaat. Het ontwerp legt daarenboven sterk de nadruk op het versterken van het ecologisch netwerk en de leefbaarheid van de gebieden. Het wedstrijdvoorstel van de geselecteerde kandidaat is slechts het vertrekpunt op de weg naar de opmaak van een definitief masterplan.

De voorbije jaren zijn buurtbewoners en gebruikers van de groengebieden op verschillende momenten ondervraagd. De resultaten van deze bevragingen zijn meegegeven aan het ontwerpteam zodat zij ermee aan de slag kunnen voor het verdere ontwerpproces.

De komende maanden werken de stad en het district aan een visie voor Park Brialmont.  In het najaar van 2016 moet het masterplan klaar zijn.

 

brial

150207_ParkBrialmont