V&V Groenservice ©Vlaamse Tuinaannemer, PSG

Antwerpen / Oproep: klimaatadaptatie op private percelen

De oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ richt zich op professionals die hun expertise willen inzetten om private percelen in Antwerpen klimaatbestendiger te maken. Wil jouw organisatie een samenaankoop van infiltratiesystemen organiseren of perceeleigenaars massaal mobiliseren om hun parkeerterreinen te ontharden en vergroenen? Heb je als architect een straf project dat inzet op circulair watergebruik bij een bepaalde doelgroep? Dan is deze oproep zeker iets voor jou.

Antwerpen wil tegen 2050 een klimaatrobuuste stad zijn die klaar is om de gevolgen van de klimaatverandering (droogte, hitte, watertekort of – overlast) op te vangen. Om dit te kunnen realiseren, zijn klimaatadaptieve ingrepen noodzakelijk; ook op private percelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: de aanleg van groendaken, regenwaterinfiltratie, en -hergebruik, ontharden en vergroenen van tuinen en opritten.


Met de oproep ‘Klimaatadaptatie op private percelen’ wil de stad professionals (ondernemers of organisaties) aansporen om projecten op te zetten die Antwerpse private percelen rechtstreeks of onrechtstreeks klimaatrobuuster helpen maken. 

Welke projecten komen in aanmerking?

PROJECTEN DIE DOELGROEPEN BETER BEREIKEN

De stad bereikt tot nu toe het vaakst  goed geïnformeerde burger. Projecten die op deze doelgroep mikken, zijn welkom, maar moeten zich  onderscheiden ten opzichte van de bestaande werking en het aanbod van het EcoHuis. Met deze oproep wil de stad projecten ondersteunen die (een) doelgroep(en) bereiken die de stad in het verleden nog niet bereikte zoals ondernemers, winkels, Verenigingen van Mede-eigenaars (VME’s), groepen van buren of grote organisaties zoals ziekenhuizen. 

PROJECTEN DIE DREMPELS WEGWERKEN

Architecten, tuinaannemers, adviseurs… hebben vaak zelf nog onvoldoende kennis en praktijkervaring om klimaatadaptatie structureel mee te nemen in hun werk. Een project kan erop gericht zijn om dit te stimuleren of om een bestaande dienstverlening van een professional of organisatie uit te breiden. 

OPSCHAALBARE PROJECTEN MET EEN DIEPGAANDE, VERNIEUWENDE AANPAK

Sterke initiatieven krijgen een plaats om verder te groeien en hun dienstverlening op een duurzame manier in de stad te verankeren. In de projectoproep is echter ook plaats voor nieuwe initiatieven en experimenten. Een project moet wel verder gaan dan het louter adaptief maken van 1 perceel of straat. Projecten die lopende campagnes zoals Tegelwippen opschalen of zich toespitsen op een specifieke doelgroep of buurt kunnen wel.

PROJECTEN DIE LEREND WERKEN EN ANDEREN LATEN LEREN

Er wordt extra aandacht besteed aan het leren uit goede voorbeelden of valkuilen. Goede communicatie draagt ertoe bij dat stedelijke diensten, organisaties en bedrijven hun kennis vergroten. De projecten uit deze oproep zorgen voor diepere kennis bij een brede groep actoren.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:

 • een samenaankoop van infiltratie-installaties of biodiverse groendaken; 
 • een wedstrijd “van meest naar minst verharde koer” waarin deelnemers ontwerpen voor / hulp bij ontharding kunnen winnen; 
 • samenaankoop bomen die geschikt zijn voor de stadstuin; 
 • de promotie van circulair watergebruik op maat van bepaalde bedrijven of een bepaalde doelgroep; 
 • faciliteren van verschillende eigenaars om samen te komen tot 1000 m² vergroend parkeerterrein; 
 • aan de slag met straten/buurten/wijken voor regenwaterinfiltratie op private percelen, bijvoorbeeld een infiltratie doe-dag, een onthardingsdag waarbij het volledige proces gefaciliteerd wordt (voorbereiding, planning, uitvoering, materiaal, …) 

Wie kan een project indienen?

De stad wil sterke partnerschappen opbouwen rond klimaatadaptatie. Deze oproep richt zich op professionals: ondernemers en organisaties die hun ervaring, expertise en dienstverlening rond klimaatadaptatie (verder) willen ontplooien in Antwerpen. We denken hierbij onder andere aan:

 • (groen)aannemers
 • organisaties die de klimaatuitdaging willen aangaan architecten
 • groothandels
 • kennisinstellingen en opleidingsinstituten
 • communicatie experten
 •    …

Projecten in partnerschap kunnen ingediend worden.

Projecten indienen kan tot en met 8 mei 2023, middernacht. Meer info vind je hier.