750.000 euro voor ‘Natuur in je Buurt’

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een nieuwe projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ gelanceerd. In totaal is 750.000 euro beschikbaar voor het groen inrichten van openbare ruimte. Hiermee wil minister Schauvliege steden en gemeenten met creatieve en innovatieve groenprojecten een financiële duw in de rug geeft.

 


Naar jaarlijkse gewoonte roepen de Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Joke Schauvliege, en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) steden en gemeenten op om een vernieuwend groenproject in te dienen. Zo wil het ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en beter groen dicht bij de mensen en in de verstedelijkte omgeving.

Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen voor meer natuur in steden en gemeenten zorgen.

Gemeentelijk groenplan

Opdat de projecten hun functie zouden hebben binnen een goed functionerende groenblauwe structuur beveelt ANB aan om ze uit te werken binnen het grotere kader van een gemeentelijk groenplan.

Kindgericht

Kindgerichte en kindvriendelijke groenprojecten zijn ook dit jaar extra welkom, omdat kinderen de ruimte moeten krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken. In het bijzonder speelweefsel dat in overleg met de kinderen, via inspraak en participatie op hun maat, tot stand zal komen.

Wie kan een project indienen?

Alle publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aanvrager zijn. Het gaat onder meer om steden, gemeenten, provincies, OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten kunnen hun projectvoorstellen indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos tot 15 september 2017.

Een professionele jury kiest één Vlaamse laureaat en tien provinciale laureaten (twee per provincie). Zij krijgen respectievelijk € 250.000 en € 50.000 om hun project te realiseren. Gemeenten kiezen zelf of ze een project indienen voor de titel ‘Vlaamse laureaat’ of voor de titel ‘provinciale laureaat’.

Wat verwacht ANB?

Het ingediende project moet het verhogen van de leefbaarheid tot doel hebben. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer groen. Maar ook een kwaliteitsverhoging van bestaand groen kan daartoe bijdragen. Projecten komen in aanmerking als:

• ze de leefbaarheid in steden en gemeenten verbeteren en daartoe meer en/of beter groen voorzien

• ze voldoen aan de HPG-principes (Harmonisch Park- en Groenbeheer)

• het projectgebied gelegen is in de bebouwde ruimte of grenzend daaraan, op een plek waar veel menselijke activiteit zich concentreert (stads- of dorpskern, woonkern, bedrijventerrein, …) en daar de leefbaarheid en natuurbeleving verhoogt. Nabijheid is hier het sleutelwoord;

• het projectgebied in eigendom  is van de aanvrager die het projectvoorstel indient en zal uitvoeren;

• het projectvoorstel zich nog niet in de aanbestedingsfase bevindt.

Projecten die in aanmerking komen als Vlaamse laureaat hebben op zijn minst een bovenlokale uitstraling en komen op een geïntegreerde wijze tot stand, met verschillende partnerschappen (ook interne). Ze hebben aandacht voor de verweving van verschillende stedelijke functies. De Vlaamse laureaat verhoogt de leefbaarheid door meerdere thema’s (mobiliteit, leefmilieu, sociale cohesie…) mee te nemen bij de realisatie van het project.

Vlaams laureaat in 2016 was het Park Kapermolen in Hasselt.

Voor meer informatie, download hier de infobundel Projectoproep 2017.