Wat zijn de gezondheidsvoordelen van groen?

De American Society of Landscape Architects (ASLA) heeft een elektronische databank samengesteld met wetenschappelijke informatie over de vele voordelen van groen en natuur voor de gezondheid. En onderzoekers van Wageningen UR gaan in de komende drie jaar samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein de baten van groen in de stedelijke omgeving in beeld brengen.


De laatste jaren verschijnen er meer en meer wetenschappelijke studies over de vele voordelen van groen en groene gebruiksruimten in en rond ziekenhuizen en zorginstellingen. Als gevolg daarvan worden bij heel wat zorginstellingen en woonzorgcentra zogenaamde zorg- of belevingstuinen aangelegd. Ook ziekenhuizen (her)ontdekken stilaan het belang van groen in en rond de gebouwen voor zowel patiënten, bezoekers als personeel.

De ASLA heeft al de (engelstalige) studies en rapporten nu samengebracht in één databank. Op de databank vindt u honderden studies en rapporten over de positieve effecten van groen en natuur ter preventie en behandeling van tal van aandoeningen zoals Alzheimer, obesitas, astma, depressie, hart- en vaatziekten, diabetes, ADHD, stress enzovoorts, en voor het herstel van ziekenhuispatiënten.

U kunt de databank hier raadplegen.

Stedelijk groen: van kostenpost naar baten

Onderzoekers van Wageningen UR willen samen met studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein de baten van groen in de stedelijke omgeving in de komende drie jaar in beeld brengen.

Het onderzoek vindt plaats in een publiek-privaat samenwerkingsproject (PPS). Het gaat in dit project niet om de ontwikkeling van nieuwe kennis, maar om het toegankelijk maken van de wereldwijd reeds beschikbare wetenschappelijke en praktijkkennis. Het samenvatten en in praktische handvatten vertalen van die kennis moet leiden tot een betere benutting van de positieve effecten van groen in de stad.

In het verleden werd groen vooral gezien als een kostenpost. Tegenwoordig is er meer aandacht voor de baten van groen: de positieve effecten op gezondheid en welzijn, de bijdragen aan waterberging en luchtkwaliteit, verbetering van het stadsklimaat, etc. De kennis van deze baten, ook wel aangeduid als ‘ecosysteemdiensten van groen’, groeit, maar is gefragmenteerd en verspreid aanwezig en dus moeilijk te overzien voor ontwerpers en groenbeheerders.

Om bij beslissingen rond ontwerp, aanleg en beheer van groen de potentiële baten van dat groen beter te kunnen benutten, is er grote behoefte aan praktische en toegankelijke kennis. Ook producenten en handelaren van boomkwekerijproducten willen graag meer weten over de potentiële bijdrage van individuele soorten aan specifieke baten van groen. Dan kunnen ze hun klanten immers beter informeren over door hen gewenste positieve effecten. Het nu gestarte project voorziet in deze twee leemtes.

Ontwerpers, groenbeheerders en boomkwekers

Het initiatief richt zich enerzijds op de ontwikkeling van instrumenten waarmee de potentiele baten van groen beter kunnen worden meegewogen bij beslissingen over ontwerp, beleid en beheer van groen. Anderzijds moet het bijdragen aan de ontwikkeling van kennis waarmee boomkwekers hun sortiment kunnen ontwikkelen en vermarkten, rekening houdend met gewenste specifieke functies van stedelijk groen.

Wetenschappelijke en praktijkkennis

De aanpak van het project berust op het samenvatten, evalueren en integreren van de (nationaal en internationaal) beschikbare wetenschappelijke en praktijkkennis aangevuld met onderzoek rond enkele specifieke thema’s om de bijdrage van individuele boomsoorten aan de realisatie van specifieke ecosysteemdiensten te kwantificeren. De verzamelde kennis en informatie zal toegankelijk worden gemaakt via fact-sheets en de kennisdatabase van het project De Groene Agenda.

Het onderzoek is aangevraagd door FloraHolland en stichting iVerde als onderdeel van hun gezamenlijke programma De Groene Agenda, dat wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en het Productschap Tuinbouw. De gemeente Den Haag is naast partner ook medefinancier van het project.