VVOG / Bomen beter beschermen

De Vereniging voor Openbaar Groen heeft enkele producten ontwikkeld om bomen beter te beschermen: het VVOG-zakboekje 3 ‘Beschermen van bomen’, een bijhorende werfposter en een waarschuwingsbord.Wanneer plannen gemaakt worden voor een project of voorbereidingen getroffen voor een manifestatie (festival) in een omgeving met (grote) bomen, is het belangrijk dat meteen maatregelen genomen worden om de bomen te beschermen.

• In het zakboekje zijn alle bepalingen opgenomen omtrent boombescherming uit de verschillende hoofdstukken van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. Daarnaast bevat het ook bijkomende bepalingen die momenteel nog niet ‘standaard’ zijn. Deze gids van 40 bladzijden is een goed hulpmiddel om voorschriften en verbodsbepalingen op te nemen in bestekken. Het boekje reikt zowel voor aannemers, ontwerpers, projectontwikkelaars als werfleiders inzichten aan over het nut en het belang van het beschermen van bomen.


• De werfposter is een visuele weergave van de verbods- en gebodsbepalingen uit het zakboekje en kan gebruikt worden om in de werfkeet op te hangen en/of bij te voegen bij bestekken, bij bouwvergunningen, enz … Door de poster te hechten aan bestekken of vergunningen krijgt het document een juridisch bindend karakter. Op de poster kan u o.a. de waarde van de boom noteren.

• Om de aandacht te vestigen op het feit dat bomen op werven en tijdens manifestaties (festivals, e.d.) beschermd moeten worden werd een waarschuwingsbord gemaakt dat kan vastgehecht worden aan de afsluiting rond de boombeschermingszone. Door eveneens de financiële waarde van de bomen te vermelden kan mogelijk meer begrip gecreëerd worden voor het behoud van ons bomenbestand.

U kunt deze materialen bestelen en/of downloaden op de VVOG-website.