Vijftig jaar Dendoflora

Dendroflora is een informatief en rijk geïllustreerd dendrologisch jaarboek/tijdschrift dat al 50 jaar jaarlijks verschijnt. Het is een gezamenlijke uitgave van de Koninklijke Vereniging van Boskoopse Culturen (KVBC) en de Nederlandse Dendrologische Vereniging (NDV).

 


Dendroflora bevat een keur aan praktische tot semi-wetenschapplijke artikelen over het sortiment houtige gewassen en vasteplanten. Belangrijke onderwerpen zijn: keuringsresultaten van nieuwe planten, resultaten van sortimentsproeven (rassenproeven), Nederlandse Plantencollecties en naamgeving, herkomst, historie en gebruikswaarde van (tuin)planten.

De artikelen zijn gewoonlijk voorzien van duidelijke plantbeschrijvingen, praktische tabellen en prachtige kleurenfoto’s. Het maken van de goede sortimentskeuzes voor “de juiste plant op de juiste plaats” is een belangrijke doelstelling. Hiermee is Dendroflora een kennisbron bij uitstek voor kwekers, handelaren, hoveniers, groenvoorzieners, dendrologen en andere plantenliefhebbers.
Het blad is Nederlandstalig, maar elk artikel is voorzien van een Engelstalige samenvatting, waarmee het blad ook in het buitenland waardevol is en veel bekendheid geniet.

 

 

Jubileumnummer

Naar aanleiding van de vijftigste verjaardag verscheen in 2015 een jubileumnummer. Een jubileumnummer kan natuurlijk niet bestaan zonder een terugblik. In dit artikel is geïnventariseerd wat er in de nummers 1 tot en met 49 is gepubliceerd aan nieuw sortiment en wat we daar in de actualiteit van dit jubileumjaar nog aan hebben. Uit ieder nummer is een opmerkelijke plant geselecteerd waarvan de relevantie in het heden wordt getoetst.  Belangrijke vraag daarbij is hoeveel nieuwe introducties werkelijk een verbetering zijn van het sortiment en blijvende waarde  hebben.

Verder een artikel over de naamgeving en registratie van cultuurplanten, over de internationale resultaten van de Euro-trial van Buddleja, over het plantengeslacht es (Fraxinus) dat op dit moment extra in de belangstelling staat vanwege de Essentaksterfte en over de geelbloeiende Magnolia’s in het Arboretum Wespelaar. In dit artikel worden de soorten en cultivars besproken die het meest bekend zijn en die er kwalitatief gezien bovenuit springen.

 

Het nut van stadsgroen

Het jubileumnummer bevat ook een artikel over het nut van stadsgroen. In de afgelopen jaren is de belangstelling voor de functies van beplanting in de stad sterk toegenomen. Want deze zogenaamde ecosysteemdiensten blijken belangrijk te zijn voor de leefbaarheid van de stad. PPO geeft een overzicht van de recente bevindingen op dit gebied, gebaseerd op het “Themaonderzoek sortiment”, dat van 2003-2012 gelopen heeft. In dit artikel worden ecosysteemdiensten ingedeeld in diensten voor een prettige leefomgeving, bestaanszekerheid op lange termijn en sociale en psychologische behoeften.

Groen kan een grote bijdrage leveren aan het tegengaan van wateroverlast en aan het koelen van de stad (dus tegen het urban heat island effect). Het helpt ook tegen luchtvervuiling en herrie, maar van die problemen kan groen maar een klein deel oplossen. Stedelijk groen kan een rol spelen bij de voorziening van voedsel en energie, al gebeurt dat op dit moment nog maar mondjesmaat. Als onderdeel van de bestaanszekerheid is het effect van groen op onze gezondheid erg belangrijk. Groen is ook belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit in de stad. Op sociaal/psychologisch gebied speelt groen een rol bij sociale contacten, educatie, recreatie, cultuur en identiteit. En – misschien verrassend – blijkt groen de criminaliteit in woonwijken te verlagen.

Vooral het tegengaan van wateroverlast en waarschijnlijk ook de besparing op zorgkosten vertegenwoordigen een aardig hoge geldwaarde. Stadsgroen dient dus zeker niet alleen voor de sier.