Rotterdam / De nieuwe tuin

Het Nieuwe Instituut te Rotterdam presenteert De Nieuwe Tuin: een tijdelijk landschap met ruimte voor ontmoeting, experiment en onderzoek. Het terrein van Het Nieuwe Instituut transformeert in het voorjaar van 2015 tot een tijdelijke tuin. Geïnspireerd door de ecologische rijkdom van braakliggende terreinen, stellen Frank Bruggeman (kunstenaar en ontwerper) en Hans Engelbrecht (ecologisch hovenier) met De Nieuwe Tuin een alternatief beheer van de stedelijke openbare ruimte voor.
 De strook gras langs de Jongkindstraat vormt het centrum van De Nieuwe Tuin met uitlopers naar de waterpartijen aan het Museumpark en de Arcade langs de Rochussenstraat.

Tijdelijk landschap


De tijdelijke tuin van Bruggeman en Engelbrecht speelt in op de groeiende interesse voor stedelijke natuur. Een interesse die zich bijvoorbeeld manifesteert in de huidige aandacht voor stadslandbouw en lokale voedselproductie, maar ook in het pleidooi van klimaatdeskundigen en stedenbouwkundigen voor een vergroening van het stedelijk landschap. Tegelijk dalen de uitgaven voor aanleg en beheer van stedelijk groen, dat daardoor slechts eentoniger dreigt te worden.
De Nieuwe Tuin laat zien dat vergroening en vergroting van de plantenrijkdom ook spontaan kan optreden. Op braakliggende terreinen en in bermen die juist geen regulier onderhoud kennen, ontstaat vaak binnen enkele jaren een gevarieerde en ‘ruigere’ begroeiing. Tegelijkertijd kent het ontwerp van Bruggeman en Engelbrecht een zekere mate van regie, omdat het tijdelijke karakter van de tuin daarom vraagt. Met behulp van onder andere stadspuin en rioolbuizen scheppen Bruggeman en Engelbrecht niet alleen het beeld van een verstedelijkt landschap, maar ook de voorwaarden voor een dynamische gebiedsontwikkeling. Dat resulteert in een ecologisch waardevol, maar ook wild en voor de stad ongebruikelijk beplantingsbeeld. Voor de beplanting van De Nieuwe Tuin hebben de ontwerpers gekozen voor een mix van inheemse soorten, waaronder wilg, vlier, meidoorn, braam en riet, en stedelijke exoten, zoals reuzenbalsemien, Japanse duizendknoop, zevenblad en hemelboom, die verschillende landschapstypes vertegenwoordigen. Het project schetst een model voor de toekomstige ontwikkeling van vergelijkbare percelen.

Naarmate de zomer nadert zal de rijkdom aan plantensoorten en kleuren in de tuin snel toenemen en ontstaat er een aangename ontmoetingsplek waar verschillende publieksactiviteiten zullen worden georganiseerd.

Hans Engelbrecht neemt in zijn werk altijd de aanwezige vegetatie, bodem en omgevingsfactoren als vertrekpunt. Frank Bruggeman ontleent zijn inspiratie aan braakliggende terreinen en de wijze waarop de natuur dergelijke gebieden transformeert. In hun gezamenlijke ontwerp voor De Nieuwe Tuin richten de ontwerpers zich op een meer natuurlijke vorm van beheer.

Met de aanleg en openstelling van De Nieuwe Tuin wil Het Nieuwe Instituut een bijdrage leveren aan vraagstukken rond het beheer van de openbare ruimte. Omdat de tuin fungeert als een entree tot het aangrenzende Museumpark draagt het ook bij aan de discussie over de toekomst en mogelijke uitbreiding van dit gebied. De tuin is geopend tot 25 oktober.