Projectoproep ‘Natuur in je buurt’

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft een nieuwe projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ gelanceerd. Deze focust op het groen inrichten van openbare ruimtes in de bebouwde, verstedelijkte ruimte. Projectvoorstellen kunnen tot 14 september 2018 ingediend worden.

 


Met de jaarlijkse projectoproep ‘Natuur in je Buurt’ gaat het Agentschap Natuur en Bos (ANB) op zoek naar innovatieve groenprojecten die zorgen voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte, meer natuur en een verhoogde biodiversiteit. De projecten verhogen op die manier de leefbaarheid van onze steden en gemeenten en zorgen voor natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.

Ook in 2018 kiest een professionele jury één Vlaamse laureaat en tien provinciale laureaten (twee per provincie). Zij krijgen respectievelijk € 250.000 en € 50.000 om hun project te realiseren. Gemeenten kiezen zelf of ze een project indienen voor de titel ‘Vlaamse laureaat’ of voor de titel ‘provinciale laureaat’.

De oproep richt zich naar lokale overheden en publiekrechtelijke rechtspersonen (OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten).

Verstedelijkte omgeving

Met deze oproep wil ANB projecten ondersteunen die zorgen voor meer en/of beter groen dicht bij de mensen en in de bebouwde, verstedelijkte omgeving. Het moet gaan om innoverende en creatieve projecten die hun functie hebben in een goed functionerende groenblauwe structuur. Parken en tuinen, stadsbossen, volkstuinen, maar ook straten en pleinen, bedrijventerreinen, begraafplaatsen en gebouwen kunnen in steden en gemeenten zorgen voor een kwaliteitsvolle publieke ruimte, meer natuur, een verhoogde biodiversiteit en natuurgebaseerde oplossingen voor klimaatadaptatie.

Ruimtelijke en groenprojecten die kindgericht, kindvriendelijk en bespeelbaar zijn, en met name speelweefsel dat in overleg met de kinderen, via inspraak en participatie op hun maat, tot stand zal komen, hebben een voetje voor. Omdat kinderen de ruimte moeten krijgen om te spelen en hun plaats in de wereld te zoeken.

Natuurbeheerplan

Sinds 28 oktober 2017 moeten makers van beheerplannen de regelgeving voor het nieuwe natuurbeheerplan toepassen, zo ook de aanvragers van een subsidie Natuur in je Buurt. De goedkeuring van het natuurbeheerplan houdt voor de beheerder van het terrein een verbintenis in tot uitvoering van de in het beheerplan opgenomen beheermaatregelen.

Tegenover deze verbintenis staat de verbintenis van de Vlaamse overheid tot financiering (binnen de beperkingen van de begroting) van de in het natuurbeheerplan opgenomen maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. Bovendien zorgt het nieuwe Natuurbeheerplan ook voor administratieve vereenvoudiging omdat minder vergunningen en ontheffingen moeten aangevraagd worden voor de beheermaatregelen die opgenomen zijn in een goedgekeurd natuurbeheerplan.

De oproep Natuur in je Buurt is opengesteld voor alle publiekrechtelijke rechtspersonen. Voor publiekrechtelijke rechtspersonen geldt dat wanneer zij voor hun terreinen een natuurbeheerplan opmaken, dit ten minste moet voldoet aan de voorwaarden van natuurbeheerplan type 2. Voor een natuurbeheerplan type 2 is het uitgangspunt dat over minstens 25 procent van de oppervlakte van het terrein één of meerdere natuurstreefbeelden tot doel gesteld worden.

Het ANB is er zich van bewust dat dit uitgangspunt voor bepaalde projecten niet vanzelfsprekend is en laat ruimte voor dialoog. Wel wordt gevraagd om bij het projectvoorstel helder aan te geven hoe met dit uitgangspunt wordt omgegaan en welke potentiële natuurstreefbeelden beoogd worden.

Bovendien doet u er goed aan uw project binnen het grotere kader van een gemeentelijk groenplan uit te werken; het maakt uw project alleen maar sterker. Het ANB stelde het Draaiboek Groenplan ter beschikking aan alle Vlaamse gemeenten. Een papieren versie kunt u gratis bestellen op de website van de Vlaamse overheid.

Wie kan een project indienen?
De beschikbare subsidies worden verdeeld over 1 Vlaamse en 10 provinciale laureaten. U kiest zelf of u een project indient dat meedingt naar de titel ‘Vlaamse laureaat’ dan wel naar de titel ‘provinciale laureaat’. Eenzelfde project kan slechts in 1 categorie worden ingediend Per stad/gemeente kan slechts één project worden ingediend.

Naast lokale overheden (gemeenten, steden, intercommunales of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, stadsontwikkelingsbedrijven die doelstellingen van gemeenschappelijk belang nastreven en provincies) komen voortaan ook bijvoorbeeld OCMW’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking als begunstigde.

Welke projecten komen in aanmerking?
Elk project in de bebouwde ruimte of grenzend daaraan dat zich nog niet in de aanbestedingsfase bevindt en dat wordt ingediend als enige project op het grondgebied van die stad of gemeente door een publiekrechtelijke rechtspersoon die aangeeft welke de beoogde natuurstreefbeelden zijn en hoe zal worden omgegaan met de uitgangspunten van het nieuwe natuurbeheerplan voor een terrein type 2. Het project moet de kwaliteit van de publieke ruimte en de leefbaarheid verbeteren en de biodiversiteit verhogen.

Het projectgebied moet in eigendom zijn van de aanvrager die het projectvoorstel indient en zal uitvoeren. Als de aanvrager een intercommunale is, is een formele goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen tot deelname aan de projectoproep nodig van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is. Bezorg daartoe een uittreksel uit de officiële en ondertekende notulen van het College van Burgemeester en Schepenen van elke afzonderlijke gemeente waarop het projectgebied van toepassing is;

Bijkomende voorwaarden op Vlaams niveau
Projecten die in aanmerking komen als Vlaamse laureaat hebben een bovenlokale uitstraling en komen op een geïntegreerde wijze tot stand, met verschillende partnerschappen (ook interne). Ze hebben aandacht voor de verweving van verschillende stedelijke functies. De Vlaamse laureaat verhoogt de leefbaarheid door meerdere thema’s (mobiliteit, leefmilieu, sociale cohesie…) mee te nemen bij de realisatie van het project.

De selectiecriteria voor de projectvoorstellen en de infobundel kunt u hier downloaden.