PCS / Volwaardige Afdeling Groen stimuleert vergroening van dichtbebouwd Vlaanderen

Het Proefcentrum voor Sierteelt uit Destelbergen bouwt op vraag van de groensector en met steun van de Vlaamse overheid een volwaardige Afdeling Groen uit voor praktijkonderzoek en kennisuitwisseling voor de professionele groenvoorziener en de verschillende groenactoren in Vlaanderen.

Dankzij een jaarlijkse subsidie van € 160.000 gedurende vijf jaar kan het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) ondersteuning bieden aan de professionele groensector. Deze middelen vormen een belangrijke verankering van de kennis en expertise die al meer dan 10 jaar worden opgebouwd in tal van specifieke projecten zoals onderhoudsarm groen, bijenvriendelijke planten, geveltuinen, het effect van groen op de gezondheid, alternatieven voor invasieve exoten, enzovoort. Dit heeft het opgebouwd via verschillende provinciale, PDPO-, Leader- en andere projecten.
Praktijkonderzoek


De sector en de sectororganisaties zijn al langer vragende partij voor zo’n eigen afdeling. Het PCS krijgt van tuinaannemers en openbare groendiensten reeds lang talrijke vragen rond praktijkonderzoek, demonstraties en praktijkgerichte vorming. Ook bouwpromotoren, architecten en andere openbare diensten worden geconfronteerd met uitdagingen bij de invulling van de groene ruimte. Kwaliteitsvol en aangenaam groen vergt immers een doordachte planning, een degelijke inrichting en een milieuvriendelijk onderhoud. Dit zijn drie factoren waarbij de groenvoorziener op het terrein vaak op concrete vragen botst.

Een degelijk antwoord bieden voor deze sector vereist een structurele aanpak. Het PCS zal ervoor zorgen dat de professionele groenvoorziener voldoende ondersteuning krijgt om duurzaam, innovatief en toekomstgericht te werken binnen een verstedelijkt Vlaanderen. Daarom bouwt het PCS een volwaardige Afdeling Groen uit. Voorlichting en technische ondersteuning van professionele groenvoorzieners is dan ook een natuurlijke verlenging van de praktijkwerking die het Proefcentrum voor Sierteelt al decennialang biedt aan de professionele sierteler.

Minister Joke Schauvliege bevestigt dat de nood aan ondersteuning groot is. “Er is al veel kennis, maar nu moeten we ze bundelen en clusteren om meer te realiseren op het terrein. Want kwaliteitsvol groen in de nabijheid is één van de speerpunten van mijn beleid. De voordelen ervan op vlak van gezondheid, klimaatadaptatie, enzovoort zijn intussen voldoende bewezen”, klinkt het.

De realisatie van groen in bebouwde gebieden vergt volgens Schauvliege echter een doordacht inzicht in de planning en aanleg ervan. “Vandaag wordt dat stuk van het ontwerp vaak stiefmoederlijk behandeld. Door alle stakeholders samen te brengen, inclusief architecten en projectontwikkelaars, kan een gezamenlijke visie rond duurzame groenvoorziening gecreëerd worden. Enkel zo kunnen we de groenvoorziening professionaliseren. En dat is ook wat dit project beoogt”, besluit ze.

Via de uitbouw van een Afdeling Groen wil het PCS:

• Een brug creëren tussen onderzoek, beleid, projectontwikkelaars, siertelers en de professionele groenvoorziener door de uitbouw van een lerend netwerk en het vertalen van (fundamentele) onderzoeksresultaten en beleidsregels naar praktische oplossingen die door groenvoorzieners op het terrein toepasbaar zijn.

• De groenvoorziening professionaliseren en verduurzamen door technische praktijkkennis aan te leveren rond concrete vragen die zich op het terrein voordoen zoals onkruid-, plaag- en ziektebestrijding en de aanplant van onderhoudsarm groen, met de nadruk op nieuwe milieusparende technieken.

• Innovatie stimuleren door onderzoeksvragen en kennis snel uit te wisselen en innovaties zoals gevelgroen en plantcombinaties voor klimaatadaptatie te demonstreren. Samenwerking met overheden, kennisinstellingen, projectontwikkelaars en sectororganisaties verzekert snelle innovatie en promotie van de talrijke voordelen van groen in een bebouwde omgeving.

Inhoudelijk zal de nieuwe Afdeling Groen zich voornamelijk bezighouden met vier thema’s.

1. Het eerste thema is plantkeuze in functie van gebruik of doel (vb. omgevingskwaliteit verbeteren (fijn stof, klimaatverandering, gezondheid, welzijn), biodiversiteit verhogen).

2. Het tweede is vergroening van bebouwde gebieden met weinig plaats of andere problemen (vb. boomspiegel, zouttolerantie, droogtetolerantie).

3. Het derde thema is correcte aanplant (aandacht voor bodem, hulpstoffen, plantsysteem en standplaats).

4. Het vierde is onderhoud met minimale input (vb. nulgebruik gewasbescherming, snoei, bemesting).

Door de groensector op deze manier te ondersteunen, zal Vlaanderen op termijn een voortrekkersrol kunnen spelen als regio die er – ondanks de verhoogde bebouwingsgraad – toch in slaagt voldoende groen te voorzien. Met deze groene ruimte zal Vlaanderen zich wapenen tegen de klimaatsverandering en een regio blijven waarin het aangenaam wonen en werken is.