Operatie Perforatie: samenwerken aan waterinfiltratie

‘Operatie Perforatie’ is een nationale campagne van Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin waarbij gemeenten, bedrijven en particulieren worden uitgenodigd om overtollige verhardingen te verwijderen en anders in te richten.

Het publieke debat over het ruimtelijk beleid in Vlaanderen wordt gedomineerd door het terugdringen van het ruimtebeslag (‘betonstop’). Planning op middellange termijn (2040) is noodzakelijk maar actie om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van vandaag is minstens even belangrijk. De overmatige oppervlakteverharding in Vlaanderen is een ruimtelijk gegeven dat mee aan de basis ligt van maatschappelijke, ecologische en economische problemen zoals wateroverlast, verdroging, hittestress, verkeersoverlast, biodiversiteitsverlies, … Het stoppen en omkeren van bodemverzegeling kan vandaag worden aangepakt zonder afhankelijk te zijn van bovenlokale beleidsbeslissingen. Het lokale niveau, ondernemingen en burgers kunnen zelf aan de slag om dit versneld te realiseren. De schaalvoordelen van meerdere kleine projecten bewerkstelligen een gunstig effect op bovenlokaal niveau.


Ontharden

Het (gedeeltelijk) ‘ontharden’ van pleinen, parkings, parkeerstroken, verharde restruimten, overgedimensioneerde straten, middenbermen, schoolspeelplaatsen, bedrijventerreinen tot particuliere opritten, levert rechtstreekse positieve effecten op: infiltratie (opvangen pieken van droogte en wateroverlast), vergroening (meerwaarde voor luchtkwaliteit, omgevingsbeleving, fysieke en mentale gezondheid, …), temperatuurregulatie in bebouwd gebied, verhoging van de biodiversiteit, mogelijkheden voor lokale voedselproductie, … Door ontharding kunnen groen-blauwe netwerken doorsijpelen tot op microniveau. Bovendien kunnen uitgebroken verhardingsmaterialen grotendeels worden gerecupereerd of gerecycleerd.
Met ‘Operatie perforatie’ beoogt Infopunt Publieke Ruimte een campagne op Vlaams niveau die het adagium ‘think globally, act locally’ concreet vertaalt. Met een sterk ‘perforatiebeleid’ kan Vlaanderen bovendien wereldwijd een voorbeeldfunctie vervullen t.a.v. andere (sub)urbane en metropolitane regio’s.

Oproep pilootprojecten Aquafinprijs

Infopunt Publieke Ruimte en Aquafin slaan de handen in elkaar om van Operatie Perforatie een grootschalige en brede campagne te maken. Lokale besturen worden uitgedaagd om tijdens de bestuursperiode 2019-2024 jaarlijks een meetbare verharde oppervlakte te ontharden en vergroenen of te vervangen door waterdoorlatende verharding.

Lokale besturen, maar ook verenigingen, wijkcomités, jeugdbewegingen, scholen… kunnen nog tot 15 oktober 2018 een projectvoorstel indienen waarbij ze een stuk openbaar of semi-openbaar domein ontharden en anders inrichten. Een jury zal de voorstellen beoordelen op onder meer hun uitvoerbaarheid, engagementen en resultaatsgebieden. Aquafin stelt een geldprijs van in totaal 100.000 euro ter beschikking, die zal toegekend worden voor de realisatie van één of meerdere projecten. Los daarvan zal ook het meest creatieve project beloond worden met een onderscheiding. De winnaars worden bekend gemaakt op het Congres Publieke Ruimte 2019.