Ook burgers kunnen steun krijgen voor bebossingsproject

Particulieren die een grond willen bebossen, kunnen voortaan een project indienen voor middelen uit het boscompensatiefonds. Vlaams minister van Landbouw, Natuur en Omgeving Joke Schauvliege voorziet via het Boscompensatiefonds 500.000 euro aan middelen voor projecten om gronden aan te kopen voor bebossing. De helft van dit budget is voorzien voor overheden, zoals gemeenten en provincies. Met de andere helft kunnen nu ook burgers, bedrijven en vzw’s een project indienen. De subsidie bedraagt 60 procent van de aankoopkosten en maximaal 2,5 euro per vierkante meter.

Om te voorkomen dat de oppervlakte bos in Vlaanderen achteruitgaat, geldt in Vlaanderen een ontbossingsverbod. Ontbossing kan alleen als er compensaties tegenover staan. Dat kan door compensatie in natura, het aanplanten van een even groot of groter bos op een andere plek. Een andere mogelijkheid is een bijdrage leveren aan het zogenaamde Boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid. Dat Boscompensatiefonds wordt door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gebruikt om gronden aan te kopen en die te bebossen. Minister Schauvliege lanceert dit jaar een nieuwe projectoproep.


Via deze projectoproep wil het Agentschap voor Natuur en Bos de kans bieden aan zowel privépersonen en privaatrechtelijke rechtspersonen, als alle publiekrechterlijke rechtspersonen om een bijdrage te leveren tot bebossing. In die laatste categorie komen vanaf dit jaar naast gemeenten, steden en provincies ook onder meer OCMW ’s, polders en wateringen, kerkfabrieken en universiteiten in aanmerking voor subsidies. De eerste categorie is volledig nieuw en omvat naast individuele burgers onder meer bedrijven en vzw’s.

Aankoopprojecten van gronden voor bebossing die deel uitmaken van de realisatie van stadsrandbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven krijgen voorrang. Ook projecten gelegen in Speciale Beschermingszones (SBZ), die bijdragen tot de realisatie van de specifieke natuurdoelen in een Natura 2000-gebied, krijgen voorrang. Die voorrang geldt eveneens voor projecten die door middel van de gerealiseerde bosuitbreiding bijdragen tot de bescherming van planten en dieren via de door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s.

De subsidie bedraagt 60% van de aankoopprijs met een maximumsubsidie van 2,5€/m². Enkel nog te verwerven gronden komen in aanmerking voor subsidie. Minister Schauvliege heeft hiervoor 500.000 euro voorzien uit het Bossencompensatiefonds (250.000 euro voor de publiekrechterlijke rechtspersonen en 250.000 euro voor de natuurlijke personen en de privaatrechterlijke rechtspersonen).
Geïnteresseerden kunnen tot 1 september een projectvoorstel indienen bij ANB.