Naar een gezonde stad te voet

Uit onderzoek in opdracht van het College van Rijksadviseurs blijkt dat lopen in stedelijke gebieden aan populariteit kan winnen door de kwaliteit van een wandeling te vergroten. De publicatie ‘Naar een gezonde stad te voet’ laat zien wat meer ruimte voor lopen kan opleveren voor vier heel verschillende stadswijken.

Uit talloze onderzoeken blijkt dat lopen veel voordelen heeft: het is gezond, duurzaam en goedkoop. Het is alleen vaak niet de snelste manier om op je bestemming te komen. Daarom is het zaak de route zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Mensen kiezen eerder voor lopen als ze ook de andere voordelen ervan kunnen ervaren. Zo zorgt lopen voor gezonde beweging, doe je tijdens een wandeling inspiratie op en kun je het gezellig samen doen. Ook biedt een omgeving waarin veel wordt gelopen meer mogelijkheden voor vergroening en verdichting.


Vier verschillende stadswijken

In opdracht van het College van Rijksadviseurs heeft het ontwerpbureau Felixx Landscape Architects and Planners samen met stadspsycholoog Sander van der Ham vier verschillende Rotterdamse wijken onder de loep genomen. Het gaat om een stadsvernieuwingswijk, een naoorlogse wijk, een jarentachtigwijk met woonerven en een industriegebied. In het ontwerpend  onderzoek stelt Felixx een methode voor om het infrastructuurnetwerk om te vormen tot functioneel belevingslandschap. “In een beloopbare stad is de reis net zo belangrijk is als de bestemming.” Het wandelgebied wordt niet beperkt tot de functionele voetpaden langs autowegen en fietspaden. De beleving van looproutes wordt gevormd door het samenvoegen van straatjes en stegen, groenblauwe ecologische netwerken, diensten en voorzieningen, scholen, stedelijke pleinen en stations, legt het bureau uit. De menselijke schaal is maatgevend, fysieke activiteit wordt gestimuleerd en ruimte voor sociale interactie wordt gecreëerd.
Ze doen voorstellen voor ingrepen die de wandeling kunnen veraangenamen en die passen bij de plek. Ze laten ook zien hoe lopen een positieve bijdrage kan leveren aan verschillende maatschappelijke opgaven. De voorgestelde ingrepen zetten de mens weer centraal en geven de voetganger ruimte en vooral kwaliteit onderweg. Meer lopen heeft als resultaat dat een stad op een nieuwe manier tot bloei komt. Tegelijkertijd draagt de keuze voor lopen in plaats van de auto ook positief bij aan actuele stedelijke opgaven als kansengelijkheid, klimaatadaptatie, emissiereductie, verdichting en economische vitaliteit.

U kunt de publicatie ‘Naar een gezonde stad te voet’ hier downloaden