Landgoed Weeberg bekroond met prestigieuze ‘Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu 2019

In het open agrarisch gebied van Leefdaal en Neerijse is het Landgoed Weeberg bekroond met de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu voor de samenkomst van landbouw en natuur op het domein. Onder andere door aanplant van grasstroken en vele kilometers hagen worden de habitats van talrijke diersoorten hersteld.

De Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu ontstond 21 jaar geleden. Deze prijs ter waarde van € 25.000 is de grootste erkenning in ons land op het gebied van privaat duurzaam milieubeheer. Ze beloont elk jaar een eigenaar of privébeheerder die zich bezighoudt met de inrichting of het ecologisch beheer van een in België gelegen domein. Een jury van onafhankelijke milieuexperts, landeigenaren en journalisten, beoordeelt ieder jaar op vastgelegde criteria de projecten die worden ingediend door private landeigenaren. Deze nationale prijs wordt afwisselend uitgereikt door de Fondation wallonne pour la Conservation des Habitats en door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu -Vlaanderen. Dankzij deze prijs hoopt de Stichting landeigenaren en privébeheerders in heel Vlaanderen te motiveren voor duurzame omgang met het landschap.


Landgoed Weeberg

Het project werd door de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu – Vlaanderen (SBNL-V) geselecteerd uit de verschillende ingezonden kandidaturen. Landgoed Weeberg werd unaniem verkozen door een jury van vijf landeigenaars en experts onder leiding van Jurgen Tack, Algemeen Directeur van Landelijk Vlaanderen en voorzitter van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen. De jury was niet alleen onder de indruk van de combinatie van bos, landbouw en zorg voor natuur en bodem, maar ook van de samenwerking met verschillende overheidsdiensten, bedrijven en NGOs.

Het landgoed, dat al vele eeuwen in handen van familie de Liedekerke is, bestaat uit enkele honderden hectaren waarvan ongeveer de helft uit bos bestaat en de andere helft uit landbouwgrond. Samen met lokale landbouwers past de familie nieuwe landbouwtechnieken toe zoals direct inzaaien, sterk verminderd ploegen, mechanische onkruidbestrijding en precisielandbouw om het milieu en de bodem te herstellen.

Prijswinnaar Rodolphe de Liederkerke werkt tevens al vele jaren samen met de Vlaamse Landmaatschappij, Regionaal Landschap Dijleland (RLD), en landbouwonderneming Agriland. Samen hebben zij verschillende beheersovereenkomsten afgesloten onder meer het aanleggen van gemengde grasstrook, inzaai van akkervogels voedselgewas, het aanplanten van hagen en houtkanten en erosiebestrijding.

Er wordt op het domein ook gewerkt aan het beschermen van de vroedmeesterpad, een Europees beschermde diersoort. Rondom de hoeve Tersaert, onderdeel van het domein, liggen oude drinkpoelen waar deze zeldzame soort nog te vinden is. Met dichtbij gelegen zandgroeve zijn er uitwisselingen om de vroedmeesterpad een bredere populatie te gunnen.

Het prijzengeld zal gebruikt worden om gerichte maatregelen te nemen voor landschap en biodiversiteit, waaronder het herstel van twee poelen voor de Vroedmeesterpad, het inzaaien van fauna akkers en keverbanken en aan voorkoming van erosie in het stroomgebied van de Langegracht langs Tersaetbos.

Prijs voor verdienstelijk ambtenaar

Het Fonds Baillet Latour en SBNL-V erkennen bij iedere uitreiking ook de bijzondere inspanning en het buitengewone werk van de vele ambtenaren die zich in heel Vlaanderen inzetten voor de natuur. Dit jaar gaat deze prijs naar Marleen Evenepoel, de Administrateur-Generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos. In het bijzonder wil de jury haar erkenning uitspreken voor de realisatie van de nieuwe natuurregelgeving die private eigenaren nieuwe ruimte en middelen heeft gegeven om natuur te beheren. Sinds de invoering van deze wetgeving neemt het belang van de private sector sterkt toe. Zo steeg de totale oppervlakte beheerde natuur in de laatste jaren sterker bij private beheerders dan bij terrein beherende verenigingen.

In 2021 zal de Stichting Behoud Natuur en Leefmilieu – Vlaanderen de Baillet Latour Prijs voor het Leefmilieu opnieuw uitreiken tot beloning van een nieuw duurzaam milieuproject in Vlaanderen of Brussel. Meer info kunt u vinden op: www.sbnl-vlaanderen.be.

www.fondsbailletlatour.com