HOGENT gaat voor groen

Bij de start van het nieuwe academiejaar, in september 2019, neemt HOGENT het gloednieuwe Gebouw T aan de Voskenslaan in gebruik. Rond dit gebouw is heel wat open ruimte, die HOGENT zal ontwikkelen tot publiek toegankelijke groene ruimte.

Hiervoor werd ECOLAB Schoonmeersen in het leven geroepen, een project waarbinnen studenten, docenten én buurtbewoners samen aan de slag gaan om deze groene ruimte uit te denken en te ontwerpen. Zopas kreeg HOGENT het goede nieuws dat de Vlaamse Overheid een budget van bijna 70.000 euro ter beschikking stelt om dit project te realiseren. Deze projectsubsidie geeft ECOLAB Schoonmeersen een serieuze duw in de rug, en zorgt ervoor dat campus Schoonmeersen verdere stappen kan zetten richting groene campus.


Met ECOLAB Schoonmeersen wil HOGENT dus werk maken van een ‘klimaatadaptieve’ inrichting van campus Schoonmeersen. Dit wil zeggen dat de groene ruimtes zo worden ontworpen dat de schade van klimaatverandering beperkt kan worden en / of de kansen die klimaatverandering biedt, ook benut worden. Specifiek pakt het project twee problemen aan die veroorzaakt worden door klimaatverandering:

• het stedelijk hitte-eilandeffect
• moeilijke migratie van plant en dier binnen de stad door gebrek aan groene toevluchtsoorden

Bovendien zal de nieuwe groene ruimte bijdragen tot nieuwe verbindingen tussen de vier grote groenzones rond Gent, wat verdere migratie van plant- en diersoorten mogelijk maakt. Het project zorgt er ten slotte mee voor dat studenten, docenten en buurtbewoners zich meer bewust worden van de klimaatproblematiek.

Cocreatie

Nu ECOLAB Schoonmeersen financieel ondersteund wordt door het departement Onderwijs en Vorming, kan er een coördinator aangesteld worden om het hele project in goede banen te leiden. Geen overbodige luxe, aangezien studenten, docenten, onderzoekers, buurtbewoners, lokale handelaars, externe experten,… via een cocreatief proces samen aan dit project zullen werken.

De afgelopen maanden werden er al heel wat ideeën verzameld, door gesprekken met alle betrokken partijen, maar ook door HOGENT-studenten die rond dit thema aan de slag gingen. Zo werd een eerste verkennende stap gezet door studenten Landschaps- en tuinarchitectuur. Zij kregen de opdracht een ontwerp te maken voor de hele site. In hun voorstellen zitten heel wat klimaatvriendelijke of klimaatbestendige maatregelen, en die zullen nu verder uitgediept worden door studenten en lectoren groenmanagement (agro- en biotechnologie).

Studenten orthopedagogie werkten liefst 39 voorstellen uit voor de inrichting van de buitenruimte aan gebouw T, om deze ruimte op een sociale en ecologische manier in te kunnen zetten. Uit gesprekken met alle betrokkenen zijn ook al heel wat duurzame initiatieven voorgesteld: een voedselbos, eetbare groenkamers met kleinfruit zoals aardbeien, moestuinbakken, bloemenweides, …