Groene projecten genomineerd voor Slim in de Stad-prijs 2015

Vlaams minister van Stedenbeleid, Liesbeth Homans, reikt op 1 februari 2016 de eerste Slim in de Stad-prijs uit. 13 innovatieve concepten over de stad van de toekomst dingen mee voor de prijs. Daaronder ook enkele groenprojecten.

 


Brugge: Ontplooit/d
Dit concept wil de ruimte in de stad én de Bruggeling ‘ontplooien’. Door de bestaande ruimte anders te bekijken en anders te gebruiken, krijgen ideeën en projecten plaats om te groeien. De toegang tot een fysieke ruimte blijkt vaak een sterk bepalend criterium voor het welslagen van een burgerinitiatief. Met dit concept wil de stad de ‘greep van de commercie’ beïnvloeden en ten dienst stellen van de ‘grassroots’-processen in de stad.

Brussel (VGC): W² in de stad
Om een concreet antwoord te bieden op de voedingsbehoeften van het steeds groeiende aantal stadsbewoners kiezen slimme steden voor korte productieketens. Stadslandbouw biedt ook tewerkstellingsperspectieven. Met “W² in de stad” dient Atelier Groot Eiland vzw, partner van de VGC, een concept in om innovatieve en duurzame stedelijke nijverheid en stadslandbouw te combineren met arbeidszorg (als arbeidstraject voor de zwakste doelgroepen). Aspecten van duurzaamheid en samenwerking zijn onlosmakelijk aan het concept verbonden. Het experiment streeft naar ruimtebesparing, recyclage van voedselafval en stadsecologie in combinatie met de inschakeling van laaggeschoolde en langdurig werkzoekenden.

Oostende: Stadstuinieren. Een sociaal stedelijk platform
Oostende wil stadstuinieren inzetten om stadsbreed mensen uit hun sociaal isolement te halen en een – voor mens en stad – gezonde buurtdynamiek op gang te brengen. Sociaal isolement kwam naar voor uit de Stadsmonitor en uit ouderenbehoefteonderzoek. Stadstuinieren draagt dus als ruimtelijke component bij aan de uitbouw van een duurzame stad die het ecologische, het economische en het sociale met elkaar verbindt zodat een gelaagde publieke ruimte ontstaat (samen tuinieren, tafelen en koken). Het stadstuinier-project is namelijk voor elke wijk verschillend omdat het sociaal-culturele luik de ruimtelijke ingreep wijkspecifiek transformeert.

Oostende onderzoekt ook de mogelijkheid om een grote stadsmoestuin te realiseren op het dak van Hangaar 1.

Sint-Niklaas: Lobbenstadmodel
Het lobbenstadmodel is een stedenbouwkundig concept om te komen tot een ecologisch verantwoorde stad. Het model bestaat uit compacte woonlobben en blauwgroene vingers ertussen. Sint-Niklaas hangt de stads- of woonlobben op aan de historische, radiale invalswegen van de stad. Met het concept van de lobbenstad beoogt de stad Sint-Niklaas een slimme stad in de steigers te zetten, die robuust en veerkrachtig is voor de toekomstige stedelijke uitdagingen zoals klimaat, gezondheid, duurzame mobiliteit, huisvesting, …

Slim in de Stad-prijs