Eerlijke natuursteen hoog op de Nederlandse en Vlaamse agenda

De Nederlandse en Vlaamse natuursteensector hebben samen met de Nederlandse en Vlaamse overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt voor een meer verantwoorde productie en inkoop van natuursteen.

 


Het ‘IMVO initiatief Trustone‘, zoals de afspraak genoemd wordt, is tot stand gekomen na besprekingen onder leiding van de Nederlandse Sociaal-Economische Raad. De sector gaat per direct aan de slag met het in kaart brengen van risico’s in de productieketen en zal met alle partijen van het initiatief samenwerken om problemen als kinderarbeid, gedwongen arbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en veiligheid en gezondheid in de keten aan te pakken.

Mensenrechten waarborgen
De natuursteensector in Nederland en België bestaat uit enkele honderden bedrijven die gespecialiseerd zijn in het importeren en verwerken van natuursteen of op natuursteen gebaseerde producten. Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten en arbeidsrechten waarbij het milieu wordt geschaad. Om snel voldoende impact te kunnen realiseren is in de komende periode de inspanning er vooral op gericht om zoveel mogelijk Nederlandse en Vlaamse bedrijven te betrekken.
Nederlandse en Vlaamse opdrachtgevers van bouwprojecten met natuursteen kunnen zelf hun invloed positief inzetten door natuursteen verantwoord in te kopen. Daarom zullen ook aanbestedende diensten worden gevraagd om het initiatief te ondersteunen. Inmiddels zijn pilots gestart om bedrijven en overheden ertoe te bewegen natuursteen maatschappelijk verantwoord in te kopen. Enkele tientallen gemeenten en rijksdiensten doen hieraan mee. Het doel is te leren over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan stimuleren actief bij te dragen aan het aanpakken en terugdringen van MVO-risico’s in de keten. Deze lessen zullen ook voor andere sectoren interessant zijn.

Waarom dit initiatief?
Bedrijven moeten zich inspannen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaam ketenbeheer. Dat verwachten de Nederlandse en Vlaamse overheid. Bovendien is dit vastgelegd in internationale richtlijnen en verplichtingen, zoals de uitgangspunten van de VN voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organization (ILO). In Nederland zijn in de vorm van convenanten inmiddels in 8 sectoren IMVO-convenanten afgesloten. Het is voor het eerst dat partijen uit twee landen gezamenlijk tot afspraken komen.