Brussel / Groene premies voor gevel- en daktuinen

In het kader van haar Klimaatplan kent de Stad Brussel zowel aan particulieren als aan bedrijven premies toe om daken te vergroenen, doorlaatbare bodems te maken, regenwater op te vangen of het te laten infiltreren in de grond.

 


Plaatsing van een klimplant aan de voorgevel

De Stad Brussel helpt haar inwoners bij de plaatsing van een klimplant aan de voorgevel door te zorgen voor de voorbereiding van de plantkuil voor de gevel (verwijdering van het trottoir of de straatstenen), de levering en plaatsing van de plant, te kiezen uit een twintigtal soorten die nuttig zijn voor de biodiversiteit (zie lijst), afhankelijk van de beschikbare voorraad en de plaatsing, indien nodig, van een bescherming rond de plant

Premie voor een groendak

De Stad Brussel kent een premie toe voor het aanleggen van een groendak op een gebouw gelegen op haar grondgebied. De premie bedraagt maximaal 3.500 euro per gebouw en per periode van 5 jaar. Er is een minimumoppervlakte van 2 m2 nodig. Het bedrag wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie. Het bedrag wordt met 20% verhoogd voor de groendaken die vanaf ten minste 5 gebouwen zichtbaar zijn.

Premie voor een infiltratiesysteem voor regenwater
De toenemende verstedelijking van het Brussels Gewest in de 20ste eeuw heeft geleid tot een aanzienlijke mineralisatie en ondoordringbaarheid van het grondgebied. De Stad Brussel kent een premie toe voor de plaatsing van een regenwaterinfiltratiesysteem verbonden aan een regenpijp. Dat systeem kan naargelang het type anders opgebouwd zijn (geul, gracht, infiltratiesleuf met drainerende materie, droogbekken, waterbekken, aansluiting op een openbaar of gemeenschappelijke infiltratiesysteem). Infiltratieputten (zinkputten) komen niet in aanmerking voor de premie want ze kunnen vervuilingsproblemen veroorzaken bij het grondwater. Verschillende systemen kunnen gecombineerd worden (regentuin). De aangelegde systemen met uitheemse invasieve planten komen niet in aanmerking voor deze premie. Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van het bedrag voor de werken met een maximum van 500 euro. De premie wordt met 10% verhoogd voor de aanplanting van planten die goed zijn voor de biodiversiteit (inheemse planten, bijenplanten…).

www.brussel.be