Bermgras kan 13.000 gezinnen voorzien van elektriciteit

Gras is binnenkort geen groenafval meer, maar een bron van energie. Dat is de conclusie van de projecten Graskracht en Bermg(r)as, die onlangs werden afgerond.

In Vlaanderen wordt jaarlijks ongeveer 350.000 ton berm- en natuurgras gemaaid. Hoewel er voor bermmaaisel in principe een afvoerplicht geldt, wordt slechts 10 tot 40 procent van het bermmaaisel nuttig aangewend, voornamelijk als grondstof voor compost. Bermgras wordt op dit moment vooral beschouwd als een last, terwijl het potentieel als hernieuwbare energiebron groot is.


Binnen het project Bermg(r)as werd onderzocht of het mogelijk is bermgras te benutten via droge anaerobe vergisting in combinatie met GFT. Het project liep van juni 2013 tot juni 2014 met de steun van de Provincie Oost-Vlaanderen, POM Oost-Vlaanderen, VITO, FlandersBio, OWS nv en IGEAN milieu & veiligheid. De test vond plaats in de vergistingsinstallatie van IGEAN die al meer dan 20 jaar het GFT van Antwerpen en omgeving omzet in biogas en compost. Hierbij wordt gebruikgemaakt van droge vergisting, wat als voordeel heeft dat geen water toegevoegd moet worden aan het GFT.

Tijdens het Bermg(r)as-project werd ongeveer 1.000 ton bermgras verzameld en ingekuild, waarna dit werd verwerkt in de vergistingsinstallatie. Hierbij maakte bermgras tot 25% van de input uit. Bijkomend werden ondersteunende laboproeven uitgevoerd, waar tot 100% bermgras werd vergist. Uit deze proeven bleek dat een goede bewaring heel belangrijk is om zoveel mogelijk van het biogaspotentieel te benutten. Het co-vergisten van bermgras met GFT heeft bijkomend een positief effect op het vergistingsproces, doordat het stikstofgehalte wordt verlaagd. Technisch werden geen problemen vastgesteld wanneer 25% bermgras bijgemengd werd, waardoor de bestaande technologie probleemloos kan worden aangewend om naast GFT ook bermgras te vergisten. Ook de compostkwaliteit wordt niet beïnvloed wanneer bermgras wordt toegevoegd.

Bij het project hoorde ook een economische en duurzaamheidsevaluatie, uitgevoerd door respectievelijk VITO en UGent. Ondanks het feit dat co-vergisting van GFT en bermgras nog steeds steun vereist, is de rendabiliteit van co-vergisting gunstiger dan wanneer enkel GFT zou worden vergist. Uit de LCA-studie (levenscyclusanalyse) bleek verder dat vergisten van bermgras de meest duurzame verwerkingsmethode is. Wanneer het bermgras alleen gecomposteerd wordt, is er wel valorisatie van de nutriënten maar niet van het energiepotentieel.

Indien alle bermgras in Vlaanderen zou worden vergist, kan het equivalent van de uitstoot van 20.000 auto’s worden vermeden en kan elektriciteit worden gegenereerd voor 13.000 gezinnen.