Antwerpen / Natuurlijk waterzuiveringssysteem voor Oud-Berchem

Het regenwater dat op de Singel ter hoogte van Oud-Berchem en een stuk van de omliggende wijk valt, wordt binnenkort opgevangen in Natuurpark Wolvenberg. Het natuurlijke waterzuiveringssysteem daarvoor is klaar en zal de omgeving helpen behoeden voor wateroverlast.

Het omgevingsgroen is al deels aangelegd, dit najaar wordt dit verder afgewerkt met bijkomende beplanting. Het groen zorgt ervoor dat het volledige systeem zo natuurlijk mogelijk integreert in het landschap van Park Brialmont.


Het zuiveringsconcept werd ontwikkeld in nauw overleg met Aquafin en studiebureaus Sweco en CLUSTER. Het kent drie elementen:

  • een ontvangstbuffer langsheen de Singel, in de vorm van een langgerekte gracht met natuurlijk uitzicht (die zorgt voor een vertraagde toevoer naar de filter);
  • een grote filterbak, opgevuld met grind en afgewerkt met keien;
  • een infiltratiebekken, bestaande uit twee grote kommen, waar het water zachtjes in de grond zal infiltreren.

Het ingenieuze systeem leidt regenwater afkomstig van de rijweg van de Singel en enkele straten langs de Uitbreidingsstraat in Berchem naar het park, om het daar te laten infiltreren. In totaal gaat het om de afwatering van 3,8 ha verharding. Het wordt in gebruik genomen zodra de rioleringswerken aan de Uitbreidingsstraat zijn afgerond.

Bron: antwerpen.behttps://pers.antwerpen.be/natuurpark-wolvenberg-helpt-wateroverlast-in-oud-berchem-tegengaan#