Antwerpen kiest ontwerpteams voor Ringparken

De ontwerpteams van Ringpark Groene Vesten en Ringpark West in Antwerpen zijn bekend. BUUR-Latz-Greisch-S333 zal in samenwerking met Antea en Levuur instaan voor Ringpark Groene Vesten en De Urbanisten-Omgeving-Cobe zijn geselecteerd voor Ringpark West. Beide Ringparken zijn twee van de acht projectclusters die in het kader van De Grote Verbinding worden uitgerold.

Ringpark Groene Vesten, dat ontwikkeld wordt op de huidige bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten, zal de leefbaarheid van de ernaast gelegen wijken verhogen. Ringpark West zorgt voor de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en voor geluidsbermen en -schermen ter hoogte van Zwijndrecht en Linkeroever.


Wat voorafging

Tussen september 2017 en mei 2018 gingen vijf ontwerpteams binnen ‘Over de Ring’ aan de slag om projecten voor te stellen die de leefbaarheid rond de Antwerpse Ring verhogen. Dat deden ze samen met heel wat Antwerpenaars, betrokkenen en partners, waaronder de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen, Lantis en de intendant. Daaruit zijn 18 leefbaarheidsprojecten geselecteerd, goed voor een bedrag van 1,25 miljard €. Samen vormen deze projecten zeven Ringparken en een Scheldebrug.

 

 

Alle vijf de ontwerpteams uit ‘Over de Ring’ werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de uitwerking van deze eerste twee Ringprojecten. “Uit studies blijkt dat steden die investeren in bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid een concurrentieel voordeel hebben. Deze projecten geven aan dat mobiliteit de hefboom is voor een aangenaam en welvarend Antwerpen”, zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis.

Alle vijf de ontwerpteams uit ‘Over de Ring’ werden uitgenodigd om een offerte in te dienen voor de uitwerking van deze eerste twee Ringprojecten.

Ringpark Groene Vesten
Voor het langste van de zeven Ringparken, het Ringpark Groene Vesten, is het ontwerpteam BUUR-Latz-Greisch-S333 aangesteld. Dit park loopt langs beide zijden van de Ring van het Zuid tot tegen de grens van Borgerhout met Deurne. Ringpark Groene Vesten bundelt de gekozen leefbaarheidsprojecten ‘Longitudinaal Ringpark’, uitgetekend door Team Zuidoost, en ‘Bermen van Knoop tot Lemanstraat’, uitgetekend door Team Zuid.


Longitudinaal Ringpark

 

 

Het Ringpark Groene Vesten zal zorgen voor extra groene ruimte voor de omliggende wijken en een betere waterbuffering mogelijk maken. Verhoogde bermen of schermen zullen het geluid van de Ring verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. Ten slotte maakt het park nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen doorheen de huidige bermen. Wijken die vandaag met hun rug naar de Ring liggen, kunnen een zicht krijgen op de vernieuwde groene ruimte.

“Dit project leent zich perfect tot het uitrollen van het Antwerpse Waterplan. De wateropslag verhogen is essentieel om waterschaarste in de toekomst te voorkomen. Ook zetten we maximaal in op ontharden van publieke ruimte. Meer groenruimte en de mogelijkheid tot wateropslag zorgen voor een duurzame en leefbare stad”, verklaart schepen van Openbaar Domein Claude Marinower.
“Met de ontwikkeling van Ringpark Groene Vesten krijgen de omliggende buurten eindelijk broodnodige groenvoorzieningen in de Ringzone. De leefbaarheid in die zone vergroot daardoor exponentieel. We kijken uit naar de vervolgstappen: namelijk de ontwikkeling van verschillende vooruitstrevende stadsontwikkelingsprojecten”, vult schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder aan.

Ringpark West
Ringpark West bundelt de gekozen leefbaarheidsprojecten ‘Stille bermen Zwijndrecht’, ‘Stille bermen Linkeroever’ en ‘Voltooien fietsnetwerk’. Met bermen en geluidsschermen vermindert Ringpark West sterk de geluidsimpact van de autosnelwegen ter hoogte van Zwijndrecht, Burcht en Linkeroever. Daardoor worden de omliggende groen- en woongebieden opnieuw aangename plekken. Een performant fietsnetwerk doorheen het Ringpark, van aan de toekomstige Scheldebrug tot aan de toekomstige Scheldetunnel, verbindt de linker-  met de rechteroever en de haven. Het vervolledigen van het fietsnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan de modal split voor de Antwerpse regio.
Hier gaat het ontwerpteam De Urbanisten-Omgeving-Cobe aan de slag. Dat team heeft ook tijdens de eerste ontwerpfase deze zone opgevolgd.

 

Volgende stappen
Beide ontwerpteams gaan reeds deze maand aan de slag om de concepten uit de vorige fase uit te werken tot  uitvoerbare plannen. Zo zal het ontwerpteam voor Ringpark Groene Vesten starten met het uitwerken van een landschapsontwerp uit voor het volledige projectgebied.
Voor Ringpark West werkt het ontwerpteam toe naar een omgevingsvergunning voor de aanleg van de nieuwe fietspaden en geluidsbermen. Zo kan de uitvoering, die vermoedelijk dit voorjaar van start kan gaan, maximaal worden afgestemd met de lopende werken voor de Oosterweelverbinding op Linkeroever.
Net zoals bij ‘Over de Ring’ gaan de ontwerpteams bij hun voorbereidingen nauw samenwerken met de buurten, wijken en gebruikers. In de loop van het voorjaar vindt een startmoment met de buurten plaats.

Dit voorjaar worden tevens de projectdefinities voor de overige vijf Ringparken (Zuid, Noordkasteel, Groenendaal, het Schijn en Lobroekdok) goedgekeurd, zodat ook daarvoor een ontwerpteam kan gekozen worden en de verdere uitwerking van start kan gaan.
Ook de projectdefinitie voor de Scheldebrug wordt in de loop van dit jaar afgerond. Aan de hand daarvan wordt een multidisciplinair ontwerpteam aangesteld via een internationale ontwerpwedstrijd.

De Grote Verbinding
Met ‘De Grote Verbinding’ bouwt Antwerpen aan haar internationale reputatie als stad waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen en op bezoek te komen. De Oosterweelverbinding maakt de Ring rond en de overkapping stuurt de auto’s onder de grond. Zo wordt gezorgd voor een betere mobiliteit voor stad en haven, meer groen en schonere lucht en worden bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring verbonden.
De voorbije jaren hebben de Vlaamse overheid, de stad, de haven, de burgerbewegingen en Lantis samen met de intendant voor de Oosterweelverbinding de plannen vormgegeven. Tijdens de uitvoering wordt zoveel mogelijk lokaal talent aan het werk gezet.

Bron: antwerpenmorgen.be