10.000 hectare bosuitbreiding voor Vlaanderen [VIDEO]

Volgens het regeerakkoord zal de Vlaamse regering tijdens deze regeerperiode 4000 ha extra bos aanplanten. Tegen uiterlijk 2030 moet er 10.000 hectare bijkomend bos aangelegd worden. In de provincie Vlaams-Brabant wil men bovendien 1 miljoen bijkomende bomen planten om het groene karakter van de Vlaamse rand te versterken. Of deze bijkomende bomen vervat zijn in de doelstelling om deze regeerperiode 4.000 ha bos te realiseren, blijft nog een open vraag.

Bestaande waardevolle bossen worden maximaal gevrijwaard, en er wordt gezorgd voor een snelle, effectieve boscompensatie, zo zegt het regeerakkoord. Bij de bosuitbreiding zal in eerste instantie ingezet worden op de bebossing van niet-beboste als bos bestemde gebieden of waar mogelijk natuurgebieden, en in tweede instantie op te bestemmen gebieden. Het initiatief wordt mede bij lokale besturen gelegd.


In de Rand rond Brussel wil de Vlaamse regering zich in de eerste plaats concentreren op de aankoop van gronden die bebost worden met nieuwe bomen, gebruikmakend van het bestaande ruimtelijk instrumentarium. Verder worden financiële stimuli voorzien voor private eigenaars en openbare besturen die hun grond bebossen.

Meer natuur

De Vlaamse Regering zal ook investeren in een netto toename aan natuur met hoge kwaliteit, overal en dicht bij iedereen. Bovendien wil de Vlaamse regering de komende vijf jaar 20.000 bijkomende ha natuur onder effectief natuurbeheer brengen.

Tijdens deze regeerperiode zullen ook minstens een viertal Vlaamse parken op: omvangrijke gebieden met internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde, die een troef vormen het vlak van recreatie en toerisme. Daarnaast komen er een aantal landschapsparken: gebieden met een uitgesproken landschapskwaliteit, waarin vanuit een integrale visie ruimte is voor recreatie, natuur, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme.

De focus van het natuurbeleid wordt verbreed: biodiversiteitsbehoud en -herstel blijft een prioriteit, maar men erkent ook de nood “aan nabij en beleefbaar groen”, en de rol van natuur als “doeltreffende en kostenefficiënte oplossing voor de veelheid van uitdagingen op vlak van o.a. leefkwaliteit, gezondheid, klimaat, waterbeheer en voedselproductie”.

Ook buiten het Natura 2000-beleid “zetten we natuur actief in om de klimaatverandering te milderen. Bossen, moerassen en graslanden leggen koolstof vast en bufferen wateroverlast, droogte en hitte-effecten. We herstellen gezonde ecosystemen en realiseren versneld een sterk samenhangend geheel van natuur-, bos- en valleigebieden, die kwaliteitsvol ingericht worden.”

“Hiermee komen we tegemoet aan de grote vraag naar beleefbaar groen in dichtbevolkte of bosarme gebieden. […] Robuuste natuur-, bos- en valleigebieden vormen de ruggengraat van een ruimer, functioneel groenblauw netwerk, dat zich doorheen de open ruimte uitstrekt tot in het centrum van dorpen en steden. We maken actief werk van de structurele implementatie van dit netwerk in Vlaanderen.”

De realisatie van dit Regeerakkoord hangt uiteraard ook sterk af van de middelen. Voor steden en gemeenten is dit van groot belang gezien de belangrijke rol die ze krijgen toebedeelt bij de realisatie van dit Regeerakkoord. Hierover is tot op heden nog geen informatie vrijgegeven, zo stipt de vereniging BOS+ aan.

Nederland: 10 miljoen extra bomen
In Nederland zal Postcode Loterij de aanplant van 10 miljoen bomen mogelijk maken met een extra schenking van 2,25 miljoen euro aan de Natuur en Milieufederaties. Stichting de Natuur en Milieufederaties wil met ‘Plan Boom’ werken aan een gezond klimaat in een groene omgeving. Plan Boom is bedoeld voor en door burgers. Door bomen te planten in de eigen omgeving kan iedereen een concrete bijdrage leveren aan het klimaat. De ambitie is om het naar schatting 344 miljoen aantal bomen in Nederland de komende 4 jaar met circa 3% extra bomen uit te breiden. De aanplant van bomen in tuinen, bermen, plantsoenen, parken, bedrijventerreinen en in het buitengebied verkleint de CO2-uitstoot maakt de leefomgeving groener en gezonder. Een boom bindt gemiddeld 1 ton CO2 in 50 jaar tijd. Tien miljoen bomen kunnen op termijn 10 miljoen ton CO2 binden.

Ierland: 440 miljoen bomen tegen 2040
De Ierse regering heeft dan weer aangekondigd dat er tijdens de komende twintig jaar elk jaar 22 miljoen bomen worden aangeplant, of zowat 8000 ha per jaar, in de strijd tegen de klimaatopwarming.

Lees hier een interessant artikel over de ambitieuze Ierse plannen.