Vormingscyclus ‘Stadsrand in verandering’


In 2017 slaan Infopunt Publieke Ruimte en de VRP opnieuw de handen in elkaar voor de vormingsreeks ‘Publieke ruimte in verbinding’. Tijdens twee studienamiddagen (30 mei Oostende en 5 oktober Hasselt) wordt scherpgesteld op de stadsrand. 

 


Beide dagen –  met een gelijkaardig programma maar regionaal verschillende cases – geven de deelnemers inzicht in de structurerende rol en de verschillende schaalniveaus van publieke ruimte in een randstedelijke omgeving.

Stadsrand

Sinds stadswallen en -vesten zijn verdwenen of hun verdedigingsfunctie hebben verloren, zijn stadsranden permanent in ontwikkeling en verandering. Woonontwikkelingen, infrastructuurvoorzieningen, bedrijvenzones en openruimtegebieden geven voortdurend opnieuw vorm aan de stadsrand en de agglomeratie. Ruimtelijke patronen veranderen soms abrupt aan de gemeentegrens terwijl ze elders schijnbaar onbeperkt uitwaaieren.

In het licht van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zullen stadsranden de komende jaren nadrukkelijker onder de aandacht van het beleid komen. Keuzes tussen verdichting en behoud van open ruimte worden in de rand op het scherp van de snee gemaakt. Algemene ruimtelijke principes kennen hier een concrete uitwerking op microniveau.

Zo wordt het begrip ‘stadspark’ bijvoorbeeld volop geherdefinieerd waarbij ook randstedelijke open ruimte in het vizier komt als multifunctionele groene ruimte. Een autoluw beleid in stadscentra heeft consequenties voor de mobiliteit in de stadsrand en dus ook voor de inrichting van de openbare ruimte. Nieuwe huisvestingsvoorzieningen vereisen een kwaliteitsvolle woonomgeving die beantwoordt aan de toenemende behoefte om op korte afstand te kunnen werken, ontspannen en winkelen. Elke ruimtelijke keuze en ingreep moet bovendien worden gemaakt in functie van een veranderend klimaat. De inrichting van de publieke ruimte draagt bij tot een meer heldere structuur en een sterkere identiteit in de stadsrandgebieden.

Programma
12.00 u | Registratie en netwerklunch
13.00 u | Verwelkoming en inleiding (IPR/VRP)
13.10 u | Open ruimte als sturend element van stadsrandontwikkeling. Lessen uit het onderzoeksproject ‘Metropolitan Landscapes’ (Jeroen Reyniers, VLM)
13.40 u | Bicycle urbanism als instrument voor de verduurzaming van de stadsrand (Peter Swyngedauw, Omgeving)
14.10 u | Wonderwoud Gent. Visie en landschapsplan voor de realisatie van de vierde groenpool van Gent (Jonas Vanneste, BUUR)
15.00 u | Landbouwpark Tuinen van Stene: stadspark voor de toekomst (Eli Devriendt, Stad Oostende)
15.30 u | Publieke ruimte voor een nieuwe randstedelijke woonomgeving (Evert Debaere, Stramien)
16.00 u | Panelgesprek met vraagstelling vanuit het publiek
17.00 u | Einde

Meer info en inschrijven op de website van Infopunt Publieke Ruimte.