Studiedag gezonde publiek ruimte [VIDEO]

Op 20 september organiseren Gezond Leven en Zorg en Gezondheid een studiedag rond een gezonde publieke ruimte. Hoe kan je het potentieel van de publieke ruimte inzetten om de gezondheid van burgers te verbeteren? Op deze studiedag richten we ons naar ruimtelijke planners, middenveld, ambtenaren en politici uit verschillende beleidsdomeinen zoals jeugd, sport, welzijn en gezondheid, mobiliteit, milieu, ruimtelijke planning. 

De studiedag biedt antwoorden op volgende vragen:


• Hoe hou je rekening met gezondheid bij het inrichten van je publieke ruimte?
• Hoe hou je rekening met gezondheid  op planningsniveau?

Je leert er instrumenten kennen die je helpen om binnen je ruimtelijke plannings- en inrichtingsproces prioriteiten te kiezen vanuit een gezondheidsreflex en om burgers te laten participeren in dit proces. Je komt er meer te weten over hoe je integraal kan werken aan gezondheid.

In de voormiddag komen verschillende sprekers aan bod in plenaire sessies, in de namiddag zetten we de theorie om in de praktijk via verschillende interactieve workshops.

Programma
09u30 – 09u40 Welkomstwoord – Linda De Boeck, directeur Vlaams Instituut Gezond Leven

09u40 – 10u15 Meervoudige gezondheidswinst dankzij een gezonde publieke ruimte – Stefan Acke, Zorg & Gezondheid

10u15 – 11u00 Gezondheidsbevordering in de publieke ruimte: een case van health in all policies – Lien Vanderbiest, An Verdeyen, Vlaams Instituut Gezond Leven en Peter Vervoort, departement Omgeving

11u30 – 12u30 Inspirerende voorbeelden

Mieke Nolf, Vereniging voor Ruimtelijke Planners
Tom Dhollander, woordvoeder Infopunt Publieke Ruimte
Wout Baert, Fietsberaad Vlaanderen

12u30 – 13u00 Tools Gezonde Publieke Ruimte – Nel Van lent, Vlaams Instituut Gezond Leven

14u15 – 16u00 Parallelsessies

Parallelsessie 1: Zonovergoten Vlaanderen; klimaat en publieke ruimte

Stedelijke structuren, materialen, vegetatie en verkeer wijzigen de klimatologische omstandigheden en kunnen luchtvervuiling en hitte beïnvloeden met gezondheidseffecten tot gevolg. Luchtvervuiling werkt in op het klimaat en het klimaat heeft een invloed op de concentratie verontreinigende stoffen. Het samen aanpakken van klimaatverandering, luchtverontreiniging en gezondheidsbevordering kan resulteren in significante voordelen voor elke bewoner.

Barbara Legiest, Zorg en Gezondheid
Griet Verstraeten, Beleidsmedewerker Klimaatadaptatie,  Departement Omgeving

Parallelsessie 2: Generatie Rookvrij – Kinderen en jongeren van de sigaret houden door een gezonde omgeving.

Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. Nu zien roken, doet (later) zelf ook roken. Niemand wilt toch dat zijn kind begint te roken? Met Generatie Rookvrij willen we ervoor zorgen dat kinderen en jongeren rookvrij kunnen opgroeien zonder de verleiding om te beginnen roken en zonder blootgesteld te worden aan tabaksrook. Hoe draagt een publieke ruimte bij om kinderen van de sigaret te houden? En hoe pak je het aan?

Dries Vandenbempt, stafmedewerker tabak, Vlaams Instituut Gezond Leven

Parallelsessie 3: Integraal beleid: it takes two or more to tango

Geen Gezonde Publieke Ruimte zonder samenwerking. In deze sessie gaan we op zoek naar kansen en bedreigingen voor lokale en bovenlokale samenwerking. Hoe pak je als lokaal bestuur samenwerking en netwerking aan? Is je organisatiestructuur en – cultuur klaar voor samenwerking? En je medewerkers? Hoeveel vrijheidsgraden hebben zij? In deze sessie grasduinen we door verschillende bestuurskundige modellen die jou een spiegel voorhouden en doen reflecteren. Dit alles met het oog op een maximaal maatschappelijk, politiek en ambtelijk draagvlak voor een maximaal lokaal resultaat.

Werner De Wael, senior stafmedewerker Gezonde Gemeente, Vlaams Instituut Gezond Leven
Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid, VVSG

Parallelsessie 4:  Participatie

Wanneer we een gezonde publieke ruimte inrichten is het betrekken van verschillende personen van belang. Op dat moment zijn we bezig met participatie. Maar wat is participatie precies? En wat is het verschil met co-creatie? Wie betrekken we op welk moment en op welke manier?

Nick Deham, stafmedewerker Gezonde Publieke Ruimte, Vlaams Instituut Gezond Leven
Hannelore Depypere, projectmedewerker, Mobiel 21

Parallelsessie 5: Actief verplaatsen in een gezonde publieke ruimte

In deze sessie kom je meer te weten welke de aandachtspunten zijn voor een gezonde publieke ruimte die aanzet tot meer bewegen.  De walkabilityscore-tool helpt je op weg om keuzes te maken op planningsniveau.  Daarnaast is het ook belangrijk om op inrichtingsniveau de juiste voorwaarden te scheppen.  Planning en inrichting samen kunnen ervoor zorgen dat we kiezen voor wandelen, fietsen of het openbaar vervoer nemen om onze bestemming te bereiken.

Sara D’Haese, stafmedewerker Gezonde Gemeente, Vlaams Instituut Gezond Leven
Peter Vervoort, onderzoeker, Departement Omgeving

Parallelsessie 6: Beoordelingskader luchtkwaliteit en geluidshinder bij planning van gevoelige bestemmingen

Antwerpen is de eerste stad in Vlaanderen die luchtkwaliteit en omgevingslawaai in rekening brengt bij het vergunnen van scholen en kinderdagverblijven. Ook bestaande scholen en kinderdagverblijven in zones met slechte luchtkwaliteit worden ondersteund door luchtzuiverende maatregelen te subsidiëren. In deze infosessie licht stad Antwerpen haar aanpak toe.

Sara Benoy, Zorg en Gezondheid
Els Van Duyse, Projectleider luchtkwaliteit & omgevingslawaai Stad Antwerpen

16u00-16u15 Slotwoord – Jo Vandeurzen, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

De studiedag vindt plaats in het Vlaams Parlement in Brussel.  De studiedag is gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven

 

www.gezondleven.be